Vogels

Onderzoek op thema trofisch niveau: Vogels:

Inhoud
WAVOMIJ: voorspellingsmodel voor watervogels

Uitvoering:

1999-2001

Beschrijving:

WAVOMIJ is een modelinstrumentarium waarmee de effecten van beheer en inrichting via de voedselbeschikbaarheid op de aanwezigheid van een aantal soorten watervogels kan worden voorspeld. Als voedseltypen zijn onderscheiden kranswieren, fonteinkruiden, draadwieren en Driehoeksmosselen. Middels multiple regressie zijn er modellen gemaakt met de voedseltypen als verklarende variabelen en als verklaarde variabelen 13 soorten watervogels, namelijk Kleine Zwaan, Knobbelzwaan, Meerkoet, Tafeleend, Kuifeend, Wilde Eend, Smient, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Brilduiker, Wintertaling en Bergeend. De rekenregels zijn afgeleid op basis van gegevens van het Veluwemeer en gevalideerd met gegevens van het Wolderwijd. In de komende periode wordt het werkingsgebied van het instrumentarium uitgebreid.

Rapport/artikel:

Noordhuis, R, D.T. van der Molen & M.S. van den Berg, 2000. WAVOMIJ - voorspellingsmodel voor watervogels, rekenregels Veluwemeer. RIZA werkdokument 2000.093X, Lelystad.

Noordhuis, R, D.T. van der Molen & M.S. van den Berg, 2000. Response of herbivorous waterbirds to the return of Chara in Lake Veluwemeer, The Netherlands. Aquatic botany, submitted.