Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)

Toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie

Dat is waar Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan werken met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

Waarom doen we dat?

Grote waterstaatkundige ingrepen in de vorige eeuw maakten Nederland veilig en welvarend. Maar deze ingrepen hebben ook een keerzijde. Door de veranderingen missen veel planten en dieren geschikt leefgebied en is de biodiversiteit beperkt.

Wat willen we bereiken?

We willen via een programmatische aanpak de maatregelen treffen die nodig zijn voor het realiseren van een veerkrachtige ecologie en robuuste natuur in de grote wateren.

Hoe doen we dat?

Met 33 projecten willen we waar mogelijk getijdennatuur herstellen, de grote wateren (weer) verbinden met elkaar en met het achterland, en ontbrekende - of eerder verloren - leefgebieden voor plant en dier ontwikkelen.

Waar doen we dat?

We werken aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit in de volgende grote wateren van Nederland: de Zuidwestelijke Delta, het IJsselmeergebied, de Eems-Dollard, de Waddenzee en de Grote Rivieren.

Wie doet dat?

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en RVO realiseren de projecten in opdracht van de ministeries van IenW en LNV. Dat doen ze samen met regionale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Maatschappelijke baten

Maatschappelijke meerwaarde

Als de ecologische waterkwaliteit en de natuur op orde zijn, verbetert de kwaliteit van de leefomgeving. Zo dragen de grote wateren bij aan het welzijn van de Nederlanders, het economisch succes van de steden en het vestigingsklimaat in ons land.

Programmahistorie

De tijdlijn geeft informatie over de programmahistorie met beschikbare achtergrondinformatie.