Droogte en Vis

Sinds de warme droge zomer van 2018 staat de droogteproblematiek bij veel waterbeheerders weer prominent op de agenda. Door het gebrek aan neerslag en onvoldoende aanvoer van water ontstonden op veel plaatsen watertekorten. Daarnaast waren niet alle waterbeheerders voldoende voorbereid op droogte calamiteiten, waardoor effectief ingrijpen niet altijd mogelijk was. Vissen hadden het hierdoor vaak zwaar te verduren.

Oproep

Het document “Checklist Droogte en vis” is gericht aan waterbeheerders om samen met betrokken personen aan de slag te gaan met het opstellen van een checklist droogte en vis. Daarnaast bevat het een voorstel voor de verschillende onderdelen die hierin kunnen worden opgenomen. Vanwege regionale verschillen in problematiek en interne organisatie kan de checklist het best op beheergebiedsniveau worden uitgewerkt.

Het document is een hulpmiddel voor het opstellen van een dergelijke lijst. Het gaat hier vooral om het paraat hebben van een volledige checklist over rolhouders en taken die kunnen er voor zorgen dat vissen niet ten prooi vallen aan droogte.

Verkenning Nederlandse wateren

Het jaar 2018 was een bijzonder droog en warm jaar. De watertekorten die ontstonden ten gevolge van het uitblijven van neerslag en sterk verminderde wateraanvoeren leidden tot grote schade voor verschillende sectoren, waaronder landbouw, scheepvaart, drinkwatervoorzieningen en natuur (Min. I&W, 2019). In reactie hierop is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Beleidstafel Droogte in het leven geroepen. Tijdens het overleg zijn door experts op verschillende gebieden specifieke acties voorgesteld. In het overleg tussen waterbeheerders en (sport)visserij is daarbij besloten om 1) een verkenning uit te voeren van de gevolgen van droogte voor vissen in de Nederlandse wateren, en 2) de potentie van droogterefugia als specifieke adaptatiemaatregel te onderzoeken.
Begin 2019 is aan adviesbureau ATKB opdracht verleend om deze verkenning uit te voeren in samenwerking met de stuurgroep “droogte en vis”. De resultaten van de verkenning zijn in twee separate deelrapporten opgeleverd. De eerste rapportage betreft het eerste deelrapport, waarin de gevolgen van droogte voor vissen in de Nederlandse wateren worden behandeld. In het tweede deelrapport wordt ingegaan op de potentie van droogterefugia voor vissen in Nederlandse wateren.