Oeverplanten

Onderzoek op thema trofisch niveau: Oeverplanten:


Planten in de Peiling

Proef uitgevoerd in een proefbak van damwanden op de Krammerse Slikken in het Volkerak

Uitvoering:

In 1994-1999 door RWS-RIZA (nu RWS Waterdienst)

Beschrijving:

Onderzoek verricht naar de invloed van peilfluctuaties op de ontwikkeling van helofyten/oeverplanten in het Volkerak-Zoommeer.

Belangrijkste conclusies:

Voor de optimale ontwikkeling van een in het water groeiende helofytenvegetatie wordt de instelling van een meer natuurlijk peilverloop, met relatief hoge waterstanden gedurende de winter en lagere waterstanden tijdens de zomer, noodzakelijk geacht. Hierbij is een zo groot mogelijke peilfluctuatie het beste voor een goede ontwikkeling van het ecosysteem.

Echter: ontwikkeling kan alleen plaatsvinden wanneer watervogels en vee worden weggehouden. Tevens zullen de negatieve effecten van het op vele plaatsen nog te hoge zoutgehalte van de waterbodem tot een minimum beperkt moeten worden.

Rapport/artikel:

M. Tosserams, J.Th. Vulink en H. Coops, 1999. "Tussen Water en Land"; Perspectief voor oeverplanten in het Volkerak-Zoommeer (Eindrapportage 'Planten in de Peiling'). RIZA rapport 99.031. ISBN 90-369-5255-7.