Water en Ruimte

Voor een duurzame en hoogwaardige toekomst van de Nederlandse delta kunnen ruimte en water niet zonder elkaar. Water vraagt ruimte, en ruimtelijke kwaliteit in Nederland kan niet zonder water. Niemand bestrijdt de noodzaak van een goede koppeling voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Maar dit vraagt wel om een andere manier van werken, van waterschappen en van hun partners: pro-actief, flexibel en met verstand van water én ruimtelijke ordening.

Watertoetsproces

directie_participatie

De Watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

Ecologie

dedoorbraak

In de Nederlandse wateren worden veel maatregelen genomen, zowel in de chemie als in de biologie als in de fysica  van een systeem.

Waterkwantiteit

lage_waterstand_rijn

Waterkwantiteit is het hebben van de juiste hoeveelheid water op het juiste moment op de juiste locatie. De juiste hoeveelheid water kan per gebied verschillen.

Klimaatadaptatie

boulevard_scheveningen

De omgeving aanpassen en je voorbereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat noemen we klimaatadaptatie. Voorbeelden van klimaatadaptatie zijn: dijken verstevigen, rivieren verbreden en steden en dorpen voorzien van meer groen.

Leidraad waterakkoorden

De Leidraad Waterakkoorden is ontwikkeld als hulpmiddel bij het opstellen van waterakkoorden. De Leidraad is een gezamenlijk product van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat.

Begrippen

water_in_de_stad

Uitleg van begrippen over het onderwerp Water en Ruimte