Ent van algen

Maatregel: Reductie van de ent van algen

Algemeen

Een reductie van de ent met algen zou kunnen meehelpen het doorzicht van het water te laten toenemen.
Hierbij kan aan verschillende enten worden gedacht:

  • Ent van blauwalgen in het water in het voorjaar (vaak draadvormige blauwalgen, die ook in de winter in het water aanwezig blijven), die mede bepalend is voor een bloei van algen in de zomer.
  • Ent van blauwalgen die overwinteren op de bodem van een diep meer die mogelijk de mate van de bloei van drijflaagvormende algen in de zomer bepaald.

De ent van draadvormige blauwalgen in het voorjaar kan worden gereduceerd door doorspoeling (zie bij ingreep in de fysica).
De ent van drijflaagvormende blauwalgen kan mogelijk worden gereduceerd door verwijdering van deze overwinterende algen uit een diepe put. Hieronder wordt deze laatste mogelijkheid toegelicht.

In sommige meren zorgt een bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) als Microcystis, Aphanizomenon of Anabaena voor overlast door drijflaagvorming, die zich kunnen ophopen aan de oevers van het meer, op stranden, achter vooroevers en in jachthavens. Overlast door drijflaagvorming door blauwalgen kan het gehele jaar optreden, maar concentreert zich in de periode juni tot oktober. In het najaar zakt de Microcystis populatie naar het sediment en overwintert in vegetatieve staat (andere soorten vormen akineten, een soort sporen). In het voorjaar zorgt het vrijkomen van kolonies vanaf het sediment voor de ent-populatie. In theorie is deze ent te reduceren door de overwinteringspopulatie te reduceren, de vitaliteit van Microcystis op het sediment te verlagen, óf de condities te sturen, die het vrijkomen van Microcystis vanaf het sediment reguleren.
Uit theoretisch en experimenteel algen onderzoek blijkt dat de grootte van de entpopulatie één van de doorslaggevende factoren is in de competitie tussen soorten. De haalbaarheid van de methode om de concurrentiekracht van cyanobacteriën te verminderen door ent-reductie wordt via onderzoek getoetst.

De sturende rol van de omvang van de ent wordt ondersteund door de waarneming dat cyanobacteriën in het Volkerak-Zoommeer enige jaren nodig hebben gehad om zich te manifesteren en dat in de periode 1987-1990 waarschijnlijk voldoende 'zaadkapitaal' is opgebouwd om een omvangrijke zomerpopulatie te bereiken. Het reduceren van deze in het sediment aanwezige 'zaadbank' zou de ontwikkeling van Microcystis terug zetten in de tijd en de overlast sterk verminderen.

Doel van de maatregel

Reduceren van de ent van drijflaagvormende blauwalgen.

Meren waar de maatregel is toegepast

Deze methode is nog niet in een meer toegepast.

Lessen

-

Kosten van de maatregel

-

Experts

Algemeen:
NIOO-KNAW, UvA.

Onderzoek/referenties

Een door RIZA (in opdracht van Directie Zeeland), Universiteit van Amsterdam en NIOO-CL uitgevoerde studie gaat uit van de hypothese dat Microcystis uitsluitend tot bloei kan komen indien de ent-populatie in het voorjaar voldoende groot is.
Zie daarvoor onderzoek algen.