Veiligheid Nederland in Kaart

Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) analyseerde de overstromingsrisico's in Nederland. Met een innovatieve methode koppelde het overstromingskansen aan de overstromingsgevolgen uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers. Eind 2014 is het project afgerond. De kennis uit VNK2 blijft tot 2017 beschikbaar via het Kennisplatform Risicobenadering (KPR).

Met de informatie uit VNK2 kan de overheid gericht maatregelen treffen om Nederland kostenefficiënt te beschermen tegen overstromingen. Een euro kan immers maar één keer worden uitgegeven. Investeringen worden effectiever door gericht te investeren in de zwakste en/of risicobepalende waterkering. Zo kan de kans op schade, slachtoffers en maatschappelijk ontwrichting die bij een overstroming kan optreden zo efficiënt mogelijk worden verkleind.

Inzichten

De belangrijkste inzichten van VNK2 zijn:

  • Een dijk kan bezwijken voordat hij overloopt: de dijken zijn eerder te smal dan te laag.
  • De kans op een dijkdoorbraak neemt toe met de lengte van de waterkering (lengte-effect)
  • De mogelijke gevolgen van overstromingen verschillen aanzienlijk binnen en tussen dijkringen
  • De kans op bezwijken van een dijk door piping is sterk afhankelijk van de samenstelling van de ondergrond.
  • Voor een betrouwbare berekening van de overstromingskans is het beschikbaar zijn van de juiste gegevens van belang
  • Met de verzamelde gegevens en resultaten kunnen de effecten van maatregelen eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt.

Toepassing inzichten

Deze inzichten worden gebruikt bij:

  • De discussie over en afwegingen bij een mogelijk geactualiseerd wettelijk normstelsel.
  • De ontwikkeling van nieuwe wettelijke toetsmethoden voor waterkeringen en het richten van onderzoek.
  • Het prioriteren en programmeren van versterkingsmaatregelen van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.
  • De beschouwing en afweging van strategieën en maatregelen in het kader van meerlaagsveiligheid en het Deltaprogramma.

VNK2

VNK2 is in 2006 van start gegaan en heeft alle primaire waterkeringen van Nederland geanalyseerd. Op 12 november 2014 rondde het project af met een bestuurlijke eindconferentie waar het eindrapport werd overhandigd aan de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen.

VNK2 was een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg. Rijkswaterstaat voerde het project uit in nauwe samenwerking met de waterkeringbeheerders, provincies, kennisinstituten en ingenieursbureaus.