Wet- en regelgeving

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Wetgeving en beleid.

U vindt hier informatie over relevante wetgeving voor waterbeleid en waterbeheer.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Een achttal wetten is samengevoegd tot de “Waterwet”. Onder wetten --> Waterwet kunt u alle informatie over deze wet vinden. Naast de Waterwet zijn er nog een aantal andere wetten en regelingen die betrekking hebben op het waterbeheer in Nederland.

  • Lozingen op het riool voor bedrijven zijn geregeld via het Activiteitenbesluit. Het activiteitenbesluit hangt onder de Wet Milieubeheer. Meer informatie over dit besluit kunt u vinden op www.infomil.nl
  • de Wet gemeentelijke watertaken maakt de verbrede rioolheffing mogelijk. Gemeenten krijgen meer regie over regenwater in bebouwd gebied. Daarnaast geeft de wet gemeenten ook een rol in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Meer informatie over deze wet vindt u op http://www.vng.nl/ en de site van de stichting Rioned, www.riool.net
  • het bestemmen van baggerspecie is geregeld in het Besluit Bodemkwaliteit. Meer informatie over dit besluit kunt u vinden op www.bodemplus.nl
  • Het Nationaal Waterplan (pdf, 25 MB) beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid.

De actuele Nederlandse wetteksten kunt u vinden op de site van alle overheden www.overheid.nl, de kortste weg naar overheidsinformatie. Deze website is een eenvoudige en betrouwbare toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.