Programma's en projecten

Over de volgende programma's en projecten vindt u meer informatie:

Kustgenese 2.0

Het klimaat verandert en de bodem daalt. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we de Nederlandse kust onderhouden. Kustgenese 2.0 ontwikkelt kennis voor beleid en beheer van de Nederlandse kust na 2020.

Beheer en onderhoud kust

De Nederlandse kust beschermt ons land tegen de zee. Om te zorgen dat we droge voeten houden, wordt de kust onderhouden door regelmatig zand aan te brengen. Zo blijft ons land veilig.

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

Een van de grote, landelijke verbeterprogramma's. In 88 projecten wordt gewerkt aan 370 km aan dijken, dammen en duinen, en 18 sluizen, stuwen en gemalen.

Nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma

De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

Ruimte voor de rivier

Het programma maakt het Nederlandse rivierengebied veiliger en biedt de regio tegelijkertijd kansen om het gebied ruimtelijk te ontwikkelen.

Veiligheid Nederland in Kaart

Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) analyseert de huidige overstromingsrisico's in Nederland. Met een innovatieve methode koppelt het overstromingskansen aan de overstromingsgevolgen uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers.

Onderzoek Piping

Wat is piping, welk onderzoek wordt er uitgevoerd en wat zijn de ontwikkelingen die betrekking hebben op piping?