Platform Rivierkennis

Het Platform Rivierkennis zorgt binnen Rijkswaterstaat voor de ontwikkeling van rivierkennis. Deze pagina geeft meer informatie over dit platform, de noodzaak van actuele rivierkennis en de rol van Rijkswaterstaat binnen het rivierbeheer. Ook staan op deze pagina alle afleveringen uit de reeks “Het verhaal van de rivier", met daarin adviezen van deskundigen. Ook vind je hier  een selectie van nieuwsitems over lopende kennisprojecten en aan de rechterzijde een link naar andere Nederlandse rivieronderzoeken.

Actuele rivierkennis onmisbaar voor rivierbeheer

Rivieren zijn complexe dynamische systemen die doorlopend veranderen. Hierin speelt bijvoorbeeld klimaatverandering een belangrijke rol. Het beheer van deze rivieren vraagt daarom doorlopend om actuele kennis om de rivierfuncties op niveau te houden. Belangrijke rivierfuncties zijn bijvoorbeeld waterveiligheid voor bewoners en bedrijven langs de rivieren en voldoende zoetwater voor consumptie en gebruik in industrie en landbouw. Dit laatste wordt een steeds relevanter probleem, ook in ons waterrijke land, denk bijvoorbeeld terug aan de zomer van 2018. Andere belangrijke functies van rivieren zijn de bevaarbaarheid en bereikbaarheid door beroeps- en recreatieve scheepvaart, een belangrijke drijfveer voor onze economie, en schoon en gezond water voor recreatie, natuur- en landschappelijke waarden in en langs de rivier.

Platform Rivierkennis als verbindende kennisautoriteit

Diverse overheden en organisaties, zoals waterschappen, provincies, gemeenten en natuurlijk ook Rijkswaterstaat, zijn actief in het beheer en onderhoud van hun omgeving. Rijkswaterstaat vervult binnen het rivierbeheer verschillende rollen: Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van riviersystemen, is adviseur voor het formuleren van rivierbeleid en is uitvoerder van beheer en onderhoud aan de rivieren.

Door de centrale rol van het Platform Rivierkennis binnen Rijkswaterstaat heeft het goed zicht op aan welke kennis behoefte is. Door ontwikkelen, borgen en toegankelijk maken van actuele en betrouwbare rivierkennis, zorgt het Platform Rivierkennis ervoor dat Rijkswaterstaat haar rol in het rivierbeheer goed kan vervullen.

Werkwijze Platform Rivierkennis

Het Platform Rivierkennis faciliteert de ontwikkeling en borging van systeemkennis aan de hand van drie productielijnen:

  1. Vraag gestuurde kennisontwikkeling en het programmeren van kennisvragen over verschillende kennisvelden en organisatieonderdelen en projecten van Rijkswaterstaat heen. Als medewerkers merken dat zij bepaalde rivierkennis missen, kunnen zij een beroep doen op het Platform Rivierkennis. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met kennisinstellingen als universiteiten, onderzoeks- en ingenieursbureaus. Een selectie van nieuwsitems is op deze site beschikbaar.
  2. Ophalen, bundelen en borgen van systeemkennis van interne en externe deskundigen. Onder andere de bij de vraag gestuurde kennisontwikkeling opgehaalde rivierkennis wordt gebundeld in de reeks “Het verhaal van de rivier’ Door nieuwe inzichten in de werking van de rivieren als systeem en de interactie tussen processen en menselijk ingrijpen te bundelen, wordt het begrip van het gehele riviersysteem vergroot. Deskundigen en specialisten van kennisinstituten van binnen en buiten Rijkswaterstaat en marktpartijen geven in deze verhalen adviezen en gidsprincipes mee aan de rivierbeheerders.
  3. Vertaling van de in de reeks ingebrachte kennis naar het Rijkswaterstaat-beheerdersperspectief. Het Platform Rivierkennis vertaalt de opgehaalde rivierkennis onder andere naar een Rijkswaterstaat Beheerdersperspectief. Dit zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat beter invulling kan geven aan haar rol van systeemverantwoordelijk beheerder. Tegelijk kan Rijkswaterstaat haar belangen op basis van de beschikbare kennis inbrengen in ruimtelijke besluitvormingsprocessen en deze kennis gebruiken voor het formuleren van standpunten over de inrichting van het rivierengebied.

Vragen

Vragen over het Platform Rivierkennis kun je stellen aan de Helpdesk Water

Logo Platform Rivierkennis

De reeks “Het verhaal van de rivier"

Het verhaal van de rivier een tweede versie

Andere onderzoekspagina's

Eigentijdse en op de dynamiek toegespitste rivierkennis is onmisbaar om de rivierfuncties op niveau te houden.

Er zijn talrijke research-initiatieven en onderzoekslijnen die kennis over de Nederlandse rivieren ontwikkelen, zoals de site van het Netherlands Centre for River Studies NCR.