Platform Rivierkennis

Het Platform Rivierkennis biedt een platform om kennis van het riviersysteem te ontwikkelen en te delen. Het gaat om kennis van het gebied tussen de dijken of hoge gronden, nodig voor het beleid, het beheer en de inrichting van de rivier.

Aanleiding

Aanleiding om het Platform Rivierkennis in te stellen is onder andere de komst van de Omgevingswet. Deze wet vereist dat bestaande kennis beschikbaar is voor initiatiefnemers. Voor rivierkennis is dat nu niet zo. Bij Rijkswaterstaat, kennisinstituten en universiteiten is wel veel kennis aanwezig, maar deze is versnipperd en moeilijk toegankelijk.

Bovendien is gebleken dat nieuwe kennisvragen over beleid, beheer en inrichting van de rivier niet altijd adequaat worden opgepakt. Daarnaast ontbreekt het aan een samenhangende visie op duurzaam gebruik van de rivier. Verschillende functies stellen soms conflicterende eisen. Partners in het rivierengebied, zoals gemeentes, waterschappen en provincies verwachten van Rijkswaterstaat, als systeemverantwoordelijk beheerder, heldere antwoorden op vragen als: wat kan wel en wat kan niet in de rivier?

Daarom heeft het bestuur van Rijkswaterstaat in juni 2017 besloten om een Platform Rivierkennis in te stellen. Het Platform Rivierkennis bestaat uit experts en projectleiders die betrokken zijn bij kennisontwikkeling en door heel Rijkswaterstaat verspreid werken.

Twee hoofddoelen van het Platform Rivierkennis:

Systeemkennis vergroten en borgen

Door middel van een actuele systeembeschrijving en een nieuw integraal afwegingskader zal het Platform Rivierkennis steeds voorzien in de behoefte aan systeemkennis. Zo wordt inzicht geboden in de werking en van het systeem en in de positie van de beheerder. Dit helpt overheden om passende keuzes te maken bij inrichtingsprojecten die uitvoering geven aan hun maatschappelijke opgaven. Daarnaast gebruikt het Platform  de systeemkennis om adviezen op systeemniveau te geven en knelpunten te signaleren.

Nieuwe kennisvragen oppakken

Het Platform Rivierkennis pakt nieuwe kennisvragen systematisch op en beantwoordt deze. Het Platform Rivierkennis zorgt voor een logische thematisch ordening en agendering van alle kennisvragen vanuit beleid, beheer en inrichting en beleidsvoorbereiding. De feitelijke kennisontwikkeling loopt via verschillende lijnen. Als de kennis reeds elders beschikbaar is zorgt het Platform Rivierkennis slechts voor kennisdeling daarvan. Soms doet het Platform Rivierkennis een beroep op een kennisinstituut om de kennis beschikbaar te maken. Ook kan er nog behoefte zijn aan fundamenteel onderzoek. Dan is het belangrijk om de kennisleemte helder te benoemen en zo richting te geven aan het universitair onderzoek in onderzoeksprogramma’s. Het Platform Rivierkennis bewaakt dat kennisproducten worden geleverd aan de vraagsteller en toegankelijk zijn voor Rijkswaterstaat en zijn partners.

Vragen

Vragen over het Platform Rivierkennis kun je stellen aan de Helpdesk Water


Eerste product: Het verhaal van de Rivier

Het verhaal van de Rivier

Het verhaal van de Maas

Het Verhaal van de Rijn-Maasmonding

Voorblad Verhaal van de Rijn-Maasmonding