Kust

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.

Nederland heeft van nature een eroderende kust; er verdwijnt meer zand dan dat er wordt aangevoerd. In 1990 is gekozen voor het dynamisch handhaven van de kustlijn. Dat betekent dat de structurele kustachteruitgang langs de gehele Nederlandse kust wordt gecompenseerd met zandsuppleties, op de uiteinden van enkele Waddeneilanden na. Hiervoor is de ligging van de Basiskustlijn maatgevend. De kustlijn wordt jaarlijks gemeten en met de Basiskustlijn vergeleken. Na vaststelling van de Basiskustlijn in 1990 is deze in 2001, 2012 en voor het laatst in 2018, plaatselijk aangepast.

Bekijk de film Met zand onze kust op orde

(Uitgeschreven tekst)

Ook Engelstalig beschikbaar: Sand for a sustainable coast

(Full Text)

Basiskustlijn en kustfundament

Naast het zand voor de Basiskustlijn wordt ook zand aangebracht om het kustfundament (landwaartse grens duingebied tot -20 meter NAP) mee te laten groeien met de stijging van de zeespiegel. Voor de Basiskustlijn en het kustfundament samen wordt de komende jaren gemiddeld 12 miljoen m3 zand per jaar gesuppleerd.

Metingen en Onderzoek

Voor de uitvoering, nu en in de toekomst, doet Rijkswaterstaat metingen en onderzoek. Het betreft periodieke metingen zoals JARKUS en Vaklodingen en projectgebonden metingen. Zowel morfologisch als ecologisch. Deze metingen ondersteunen het onderzoek met als doel de kust (met al haar functies) zo efficiënt mogelijk te beheren, nu en in de toekomst. Zowel voor het huidige beheer als de toekomst heeft Rijkswaterstaat diverse onderzoeksprogramma’s lopen.

Uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg

Het beheer en onderhoud van de kust met zandsuppleties wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd in een meerjarig programma Kustlijnzorg.

Kustgenese 2.0

Het klimaat verandert en de bodem daalt. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we de Nederlandse kust onderhouden.

Onderzoeksprogramma Beheer en Onderhoud kust

Het langjarige programma heeft tot doel om onderzoeksvragen over suppleties te beantwoorden en de kennis over het kustsysteem uit te breiden en te verspreiden.

Beleids Ondersteuning en Advies Kust

Bestaat uit de onderdelen Areaalbehoud, Lange Termijn Veiligheid, Ruimtelijke ontwikkelingen, Advisering en algemene ondersteuning.

De Zandmotor

De Zandmotor is belangrijk als aanjager voor innovatief kustonderhoud.

NAP

Normaal Amsterdams Peil (NAP). Dit Peil is het referentievlak voor Nederland en wordt ook gebuikt als basis voor de referentievlakken van een aantal Europese landen. Het is gebaseerd op het jaargemiddelde van de hoogwaterstanden op het IJ bij Amsterdam tussen september 1683 en september 1684. In 1894 was het genormaliseerde Amsterdamse Peil na het herstellen van fouten overgebracht in heel Nederland. Hiermee werden alle plaatselijke referentievlakken vervangen.

Zie ook: Waterstand

Waterstand

Waterstand is de hoogte van het wateroppervlak bij een specifiek punt. De hoogte wordt gebaseerd op basis van het NAP. Waterstanden worden gecommuniceerd in zowel meters, decimeters als in centimeters, afhankelijk van de wensen van de gebruiker. Voor zeekaarten wordt uitgegaan van het Laagste Astronomisch Getij als referentievlak voor waterdiepten en het middenstandsvlak (gemiddelde waterstand van hoog en laagwaters) voor de hoogte van bakens en vuurtorens.