Waterbodems

Dit onderwerp is onderverdeeld naar de volgende thema's:

  • aanleiding voor ingrepen in de waterbodem. Hier wordt toegelicht waarom ingrepen in de waterbodem plaatsvinden.
  • wet-en regelgeving. Hier wordt een overzicht gegeven van relevante wet- en regelgeving voor ingrepen in de waterbodem.
  • waterbodemonderzoek. Gaat in op de methoden die er zijn om de waterbodemkwaliteit vast te stellen en de waterbodemkwaliteit te beoordelen.
  • baggeren. Geeft informatie over baggertechnieken, de eisen die worden gesteld aan deze technieken en de controle hiervan.
  • bestemmen van baggerspecie. Gaat in op verspreiden, tijdelijke opslag, direct toepassen, toepassen na verwerking en storten in depots.
  • Archief. Hier zijn studies en rapporten over waterbodems te vinden.