Symposium Veiligheid Nederland in Kaart

Op woensdag 12 november 2014 is de eindrapportage Veiligheid Nederland in Kaart overhandigd aan minister Melanie Schulz van Haegen. Het boek levert een landelijk beeld van de overstromingsrisico’s. Of, zoals de minister het uitdrukte: “Als je onze dijken en andere waterkeringen ziet als het bottenstelsel van Nederland, dan is VNK de allereerste röntgenfoto van dat bottenstelsel”.

Overhandiging eindrapport Veiligheid in kaart [Foto]De eindrapportage werd uitgereikt door Hans Oosters van de Unie van Waterschappen en Theo van de Gazelle van Rijkswaterstaat tijdens de afsluitende bijeenkomst van het onderzoeksprogramma Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) in het Diligentia Theater in Den Haag. Bij deze bijeenkomst waren meer dan 200 bestuurders en waterexperts aanwezig.

Dit jaar begint een nieuw hoofdstuk in ons waterbeheer, met nieuwe normen voor waterveiligheid. Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) heeft de basis gelegd voor deze nieuwe normen door alle primaire dijkringen van Nederland te analyseren. Met een innovatieve methode zijn de overstromingskansen en de overstromingsgevolgen voor het eerst landsdekkend in kaart gebracht en uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers.

Paneldiscussie tijdens eindcongres [VNK]Met de informatie uit VNK kan de overheid gericht maatregelen treffen om Nederland kostenefficiënt te beschermen tegen overstromingen. De resultaten van VNK worden bijvoorbeeld gebruikt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het project Module Evacuatie bij Grote Overstromingen (MEGO). Ook is er inmiddels een landelijk project gestart om piping aan te pakken.

Werk aan waterveiligheid nooit af

Het project VNK is woensdag officieel afgesloten, maar het werk aan waterveiligheid is natuurlijk nooit af. Daarom deed de minister twee oproepen richting de watersector. De eerste oproep was: samen uit, samen thuis. Met het nieuwe waterveiligheidsbeleid komt er meer werk op de schouders van provincies, Zaaldiscussie tijdens congres [Foto]waterschappen en gemeenten. Dit kan leiden tot vragen en lastige dilemma’s, bijvoorbeeld over kosten en afwegingen in ruimtelijke ordening. Maar het kan ook kansen bieden voor het ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke en economische kwaliteit. Zoals het combineren van waterbescherming met innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld het opwekken van energie in de Afsluitdijk. De watersector staat voor de opgave om de nieuwe normen in de praktijk toe te passen. Een uitdaging die het Rijk en de waterschappen oppakken, samen met kennisinstituten en marktpartijen en in samenspraak met burgers en andere belanghebbenden.

Kennis verzilveren

Borrel met bitterbal [foto]De tweede oproep van de minister richtte zich op het verzilveren van de nieuwe kennis. Kennis van de risicobenadering moet breed uitgedragen worden binnen de watersector. Binnen Nederland, maar ook daarbuiten. Dat maakt de risicobenadering ook een belangrijk exportproduct van onze kenniseconomie. Een deel van het projectteam VNK gaat hier ook een rol in spelen. Onder de naam Kennisplatform Risicobenadering richt het zich de komende twee jaar op kennisoverdracht van de methode en uitkomsten. Dit kennisplatform is bedoeld om tot eind 2016 de kennis van VNK te borgen bij de waterschappen en Rijkswaterstaat én om beheerders van primaire waterkeringen te ondersteunen bij het toepassen van de nieuwe normen.

Bekijk onder het kopje documenten op deze pagina de presentaties die gegeven zijn tijdens de bijeenkomst.


Documenten

Presentaties