Regionale waterkeringen

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.

Een regionale kering is een niet-primaire waterkering die is aangewezen op basis van een provinciale verordening en / of is opgenomen in de legger / keur van het waterschap. Daaronder vallen zowel de ‘natte’, bijvoorbeeld kades langs boezemwateren, als de ‘droge’ waterkeringen zoals langs de regionale rivieren.

Onder regionale waterkeringen vallen zowel de ‘natte’, bijvoorbeeld kades langs boezemwateren, als de ‘droge’ waterkeringen zoals langs de regionale revieren.

Naast de hoofdfunctie, zorgen voor veiligheid, hebben regionale waterkeringen nog additionele functies zoals die van wegen,  recreatiegebied, weiland, aanlegplaats voor de (plezier-) scheepvaart of waardevol landschapselement. Deze functies sluiten aan bij de belangen van het waterschap, provincie of gemeente. In veel gebieden vormen regionale waterkeringen een belangrijk onderdeel van het woon- en leefmilieu en is langs de keringen veel bebouwing geconcentreerd.

Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen

De dijkafschuiving bij Wilnis, in 2003, maakte indringend duidelijk dat er extra aandacht nodig was voor de toestand van de regionale waterkeringen in Nederland en leidde tot het Ontwikkelprogramma Regionale Waterkeringen (ORK) in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen. Inmiddels is fase IV van het ORK gestart en loopt tot 2024.

Provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn druk bezig met verbetering van de regionale waterkeringen . De in 2016 vastgestelde hernieuwde Visie op regionale waterkeringen (verwijst naar een andere website) (opent externe website)”  verwoordt de gezamenlijke opgave voor het decennium van 2016 tot 2025. Het gaat hierbij om doelmatigheid: hoe kunnen we slim investeren om op een optimale manier de veiligheidsfunctie van de waterkeringen te realiseren en de waterkeringen te beheren in een dynamische omgeving en daarmee de gewenste veiligheid van een gebied bereiken? Een regionale waterkering is een belangrijk onderdeel van het totale watersysteem. De komende jaren kan klimaatverandering een grote impact op het watersysteem hebben.

Het ORK streeft naar een flexibele benadering vanuit een brede context. Een integrale aanpak met aansluiting op de ontwikkeling van natuur, cultuur, landschap en steden en daardoor meer waarde voor minder kosten.