Nedereems

Uitvoering: Deelstroomgebied Nedereems

Nedereems

In het deelstroomgebied Nedereems ligt de uitvoering voor de oppervlaktewateren bij twee waterschappen: Hunze en Aa’s en het waterschap Noorderzijlvest. De provincies Groningen en Drenthe zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW voor de grondwaterlichamen.

Uitvoering: Stroomgebieddistrict Eems

Internationaal

Om tot het internationale stroomgebiedbeheersplan te komen is het nodig om samenwerkingsverbanden tussen de diverse waterbeheerders en andere betrokken partijen op te zetten. In de samenwerkingsverbanden wordt aangegeven welke taken moeten worden uitgevoerd, alsmede welke rollen en verantwoordelijkheden (zoals financiering, inzet van mensen en middelen, aansturing, coördinatie, productie, beoordeling, besluitvorming de betrokken overheden hebben). Om die redenen is in overleg met Duitsland ervoor gekozen een nieuwe overlegstructuur op te richten die zorg moet dragen voor de afstemming tussen Nederland betreffende de implementatie van de KRW (zie onderstaande figuur).

Informatie over de voortgang in het internationale stroomgebieddistrict Eems is beschikbaar.
thumb_sg20eems

Coördinatiegroep Eems

Centraal in deze nieuwe organisatiestructuur staat de Coördinatiegroep Eems waarin afstemming tussen de deelstroomgebieden plaatsvindt en het internationale stroomgebiedbeheersplan wordt opgesteld. Daarboven staat de Stuurgroep Eems die besluiten neemt in algemene zin, maar ook over onderwerpen als bijvoorbeeld de begrenzing van het stroomgebieddistrict en de deelstroomgebieden inclusief de kustwateren, de aanwijzing van sterk veranderde wateren of het internationale stroomgebiedbeheersplan.
Het stroomgebieddistrict Eems is opgedeeld in 7 deelstroomgebieden, waarvan de rapportages deels de input zullen vormen voor de werkzaamheden van de Coördinatiegroep Eems. Voor elk van deze deelstroomgebieden zijn de waterbeheerders verantwoordelijk voor het opstellen van de deelrapportage.

Regionaal

Binnen het internationale stroomgebieddistrict van de Eems zijn er zeven deelstroomgebieden. Twee daarvan liggen in Nederland: de Eems-Dollard en Nedereems (Oost-Groningen/Drenthe). In het deelstroomgebied Eems-Dollard is Rijkswaterstaat samen met Duitsland verantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. In het deelstroomgebied Nedereems ligt de uitvoering voor de oppervlaktewateren bij twee waterschappen: Hunze en Aa’s en het waterschap Noorderzijlvest. De provincies Groningen en Drenthe zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW voor de grondwaterlichamen.

Alle activiteiten voor het Nederlandse deel van het stroomgebieddistrict Eems vallen onder de stroomgebiedcoördinator Eems. De afstemming tussen deze deelstroomgebieddistricten loopt via het Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland (CSN). Daar wordt ook afgestemd met de andere Nederlandse stroomgebieddistricten van de Maas, Schelde en Rijn.


Meer informatie

Documenten