Basisdocumentatie probleemstoffen KRW

Dit project is uitgevoerd om waterbeheerders te ondersteunen in het ontwerpen van aangepaste monitoring- en maatregelenprogramma's voor probleemstoffen en nieuwe prioritaire stoffen.

Het resultaat omvat informatie over alle KRW-probleemstoffen, die waterbeheerders kunnen gebruiken bij normoverschrijding in een bepaald waterlichaam. In drie stappen - de diagnose, de bronnenanalyse en de maatregelenanalyse - is op een gestandaardiseerde, beknopte en overzichtelijke wijze weergegeven hoe het probleem in elkaar zit (diagnose: ca 60 stoffen, waaronder gewasbeschermingsmiddelen en de nieuwe prioritaire stoffen), wat de oorzaak is (bronnenanalyse: ca 25 stoffen) en welke maatregelen genomen zouden kunnen worden en door wie (maatregelen-analyse: 15 stoffen).

Voor de gewasbeschermingsmiddelen die de KRW-norm overschrijden (ca 30 stoffen) is in de basisdocumentatie alleen de diagnose-stap doorlopen. Voor circa 10 gewasbeschermingsmiddelen zijn stoffiches opgesteld waarin onder andere de generieke en specifieke maatregelen en informatie over toelating en gebruik zijn opgenomen. Deze stoffiches dienen als achtergronddocument voor de Stroomgebiedbeheerplannen Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027 en zijn te vinden op het waterkwaliteitsportaal.

De tabel geeft een overzicht op hoofdlijnen over de resultaten. In de tabel is zoveel mogelijk onderscheid gemaakt tussen stoffen waarvoor het initiatief door de waterbeheerder moet worden genomen en stoffen waarvoor het initiatief door het Rijk moet worden genomen. Het blijft zaak voor elke individuele waterbeheerder om met maatwerkaanpak na te gaan wat er mogelijk en noodzakelijk is voor iedere vastgestelde normoverschrijving.