Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

Per 22 december 2015 gelden geactualiseerde stroomgebiedbeheerplannen (sgbp'en). Deze sgbp'en zijn op 14 december 2015 naar de Tweede Kamer verstuurd. In de rechterkolom vindt u een samenvatting van deze plannen

Naast de stroomgebiedbeheerplannen zijn maatregelenprogramma’s opgesteld. Hierin is op hoofdlijnen te vinden welke maatregelen de komende 6 jaar worden uitgevoerd. Meer details zijn te vinden in het BPRW voor de rijkswateren en in de beheerplannen van waterschappen voor de regionale wateren. Daarnaast zijn factsheets opgesteld waar alle relevante informatie per waterlichaam is weergegeven. Deze factsheets zijn te vinden op www.waterkwaliteitsportaal.nl. Hier is ook een interactieve kaart voor zowel oppervlakte- als grondwater te vinden. De achtergronddocumenten voor het stroomgebiedbeheerplan zijn ook via het waterkwaliteitsportaal ontsloten.

Omdat Nederland onderdeel is van 4 internationale stroomgebieden zijn er ook overkoepelende delen (A) van de stroomgebiedbeheerplannen gemaakt samen met de bovenstroomse landen.

Stroomgebiedbeheerplannen

Een overzicht van de achtergronddocumenten waarnaar wordt verwezen in de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Rijn, Maas, Eems en Schelde kunt u vinden in het waterkwaliteitsportaal.

Maatregelprogramma

Internationale delen