Monitoringsprogramma KRW

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over het Monitoringsprogramma Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt om rapportage van de toestand van waterlichamen. Hiertoe wordt een monitoringsprogramma opgesteld.

Bij monitoring gaat het over het volgende:

  • keuze van de meetlocaties;
  • meten van stoffen en biologische kwaliteitselementen op de meetlocaties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde methodes;
  • toetsen van de meetresultaten aan de chemische normen en ecologische doelen om de chemische en ecologische toestand van de waterlichamen vast te stellen.
  • vaststellen van langetermijntendensen met betrekking tot de concentraties van stoffen;
  • vaststellen of voldaan is aan de KRW-voorwaarde van geen achteruitgang.