Nationale Analyse Waterkwaliteit en Ex Ante analyse SGBP3

Rijk en regio zijn in 2019-2020 zijn druk bezig geweest met het maken van het maatregelenpakketten voor de Kaderrichtlijn Water om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

In de Nationale Analyse is onderzocht: wat al deze plannen opleveren voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en de te behalen doelen. Dit zodat de waterbeheerders hun maatregelpakketten en/of hun doelen (technische doelaanpassing) nog konden bijstellen voor het Concept Derde Stroomgebiedbeheerplan 2021-2027 (SGBP3) wat vanaf 21 maart tot 21 september 2021 ter inzage lag. Eind 2021 wordt het SGBP3 vastgesteld en daarna naar de Europese Commissie gestuurd.

In 2021 is een Ex Ante analyse opgesteld waarin op basis van de definitieve maatregelpakketten en waterkwaliteitsdoelen van de waterbeheerders en de nieuwe beleidsplannen zoals het 7e Nitraat Actie Programma een inschatting is gemaakt van het doelbereik in 2027. Daarnaast is een verkenning gedaan van de kosten en baten van de inspanningen die Nederland pleegt om de doelen van de KRW te bereiken.

De Nationale Analyse Waterkwaliteit en de Ex Ante analyse informeren het Rijk, de Tweede kamer, regionale overheden, stakeholders en maatschappij over de voortgang en resultaten van het waterkwaliteitsbeleid. Alhoewel de waterkwaliteit verbetert, gaat het nog niet snel genoeg om alle doelen in 2027 al te halen. Er blijft in sommige gebieden een behoorlijk opgave over. In 2023-2024 gaat het Rijk een tussenevaluatie doen om te bezien hoe het dan staat met de waterkwaliteit en hoe er verder kan worden gegaan richting 2027.