Grondwater

Definitie

Definitie grondwater uit het waterwoordenboek Aquo-LOC dat het Informatiehuis Water beheert: al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat. Grondwater bevindt zich in een grondformatie en kan daaruit gewoonlijk worden gewonnen.

Veel wateren in Nederland zijn vervuild met bijvoorbeeld zware metalen, PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen)en andere gevaarlijke stoffen. In vrijwel alle gevallen is de mens daarvan de oorzaak. De Kaderrichtlijn water (KRW) is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. In het verleden zijn vele Europese richtlijnen op het gebied van water verschenen. De KRW, die in 2000 van kracht is geworden, moet in deze verschillende soorten regels meer eenheid brengen. De Grondwaterrichtlijn heeft een nauwe relatie met de KRW.

Monitoring

De Kaderrichtlijn Water stelt eisen aan het monitoren van grondwater. Met het gebruik van de bestaande meetpunten wordt aangesloten op de realistische en pragmatische aanpak zoals dit is verwoord in de beleidsnotitie “Pragmatische implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water” van het kabinet. Meer informatie over monitoring en grondwater is te vinden op http://www.kaderrichtlijnwater.nl/

Vragen over grondwater?

Ook met vragen over grondwater kunt u terecht bij de Helpdesk Water. Gebruik hiervoor het vragenformulier aan de rechterzijde van deze pagina. Voor het beantwoorden van deze vragen maakt de Helpdesk Water o.a. gebruik van kennis over dit onderwerp bij het RIVM.
Het RIVM heeft expertise op onder andere de volgende gebieden voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn:

  • Toetsen van de chemische toestand van grondwaterlichamen
  • Gebiedsgericht grondwaterbeheer
  • Bestrijdingsmiddelen en grondwater
  • Drinkwaterwinning uit grondwater
  • Gebiedsdossiers
  • Monitoring
  • Afleiden trends
  • Grondwaterecologie
  • Warmte Koude Opslag
  • Toepassen bioassays