Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Per 22 maart 2022 gelden geactualiseerde stroomgebiedbeheerplannen (sgbp's). De sgbp’s zijn een wettelijke bijlage bij het Nationaal Waterprogramma 2022-2027.

De KRW schrijft voor dat stroomgebiedbeheerplannen worden opgesteld met de beschrijving van de watersystemen, doelen en maatregelen. De eerste stroomgebiedbeheerplannen voor Rijn, Maas, Schelde en Eems zijn in 2009 verschenen. In 2015 zijn deze bijgewerkt. Nu is de tweede bijwerking van de stroomgebiedbeheerplannen vastgesteld. Bepaalde niet-variabele informatie, zoals de bodemopbouw en -gebruik van het stroomgebied, wordt dan ook niet herhaald. Verder is er ditmaal voor gekozen om de 4 stroomgebiedbeheerplannen, inclusief de maatregelprogramma’s, in 1 document op te nemen. Dit vereenvoudigt productie en gebruik, wat een wens is van maatschappelijke organisaties.

In de stroomgebiedbeheerplannen is op hoofdlijnen te vinden welke maatregelen de komende 6 jaar worden uitgevoerd. Meer details zijn te vinden in het Nationaal Waterprogramma en in de beheerplannen van waterschappen voor de regionale wateren. Daarnaast zijn factsheets opgesteld waar alle relevante informatie per waterlichaam is weergegeven. Deze factsheets zijn te vinden op www.waterkwaliteitsportaal.nl. Hier is ook een interactieve kaart voor zowel oppervlakte- als grondwater te vinden. De achtergronddocumenten voor het stroomgebiedbeheerplan zijn ook via het waterkwaliteitsportaal ontsloten.

Omdat Nederland onderdeel is van 4 internationale stroomgebieden worden er ook overkoepelende delen (A) van de stroomgebiedbeheerplannen gemaakt samen met de bovenstroomse landen.

Stroomgebiedbeheerplannen

Stroomgebiedbeheerplannen Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027 (pdf, 22 MB)

Een overzicht van de achtergronddocumenten waarnaar wordt verwezen in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Rijn, Maas, Eems en Schelde kunt u vinden in het waterkwaliteitsportaal.