Europees

Om de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) enigszins te harmoniseren en verder invulling te geven aan de richtlijnen via ‘guidances’ is de Common Implementation Strategy opgezet. Hierin vertegenwoordigen de Europese Waterdirecteuren de verschillende lidstaten. Onder hun leiding gaan Europese werkgroepen met thema’s uit de kaderrichtlijn aan de slag. Europa stelt richtlijnen op, bijvoorbeeld normen voor verontreinigde stoffen of de data waarop aan die normen moet zijn voldaan. Op Europees niveau worden ook de ‘guidance documents’ opgesteld. Daarin worden de algemene richtlijnen van de KRW nader uitgewerkt.

De documenten die binnen de Common Implementation Strategy worden geproduceerd zijn allemaal publiek toegankelijk.