Beschermde gebieden

Voor de Kaderrichtlijn water (KRW) zijn beschermde gebieden aangewezen. In deze gebieden gelden aanvullende kwaliteitseisen. Waterbeheerders hebben de opgave om deze beschermde gebieden in te passen in hun waterbeheers- en stroomgebiedbeheersplannen.

De beschermde gebieden zijn vastgelegd in het nationaal register beschermde gebieden. Hierin zijn de gebieden opgenomen voor het Nederlandse deel van de internationale stroomgebieddistricten Eems, Rijn, Maas en Schelde. Alleen beschermde gebieden op grond van communautaire regelgeving zijn opgenomen in het register. Het betreft de Natura2000 gebieden (Vogel- en habitatrichtlijn gebieden), zwemwaterlocaties, schelpdierwateren en waterlichamen waaruit onttrekking voor menselijke consumptie plaatsvindt.

Het register beschermde gebieden wordt voortdurend gevolgd en bijgewerkt. De actuele beschermde gebieden zijn op kaart weergegeven op het waterkwaliteitsportaal.

Ansichtkaart met zonder label