Kaderrichtlijn Water

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over de Kaderrichtlijn Water

Deze pagina's bevatten nieuws, achtergronden en informatie over activiteiten rondom het beleid en de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De informatie is gericht op medewerkers van centrale en regionale overheden, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen bij de uitvoering van de richtlijn.

In Nederland vertaalt de Rijksoverheid de Kaderrichtlijn Water (KRW) in landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is systeemverantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW. De minister is dit mede namens de andere rijkspartijen en in nauw overleg met provincies, waterschappen en gemeenten. In het Bestuursakkoord Water is de samenwerking in het waterbeheer en -beleid tussen deze partijen vastgelegd.