KRW-NUTrend applicatie

Voor een snel inzicht in de nutriëntensituatie in de Nederlandse KRW-waterlichamen, is nu een nieuwe online tool beschikbaar: KRW-NUTrend.

KRW-NUTrend is een applicatie die een ruimtelijk beeld geeft van de toestand, trends, concentraties, normen en het doelgat (de afstand tot de norm) van nutriënten in de ruim 700 Nederlandse waterlichamen die zijn aangewezen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De applicatie geeft een goed beeld van de van de nutriëntenproblematiek in Nederland tussen 1990-2018. Hij toont per monitoringslocatie, waterbeheerder en/of stroomgebied waar de waterkwaliteit in de loop der jaren verbetert, waar die verbetering achterblijft of waar de kwaliteit zelfs verslechtert. Zo’n landelijk eenduidig overzicht is belangrijke input voor gebiedsgericht beleid ten aanzien van eutrofiëring van Nederlandse wateren.

De applicatie is ontwikkeld door Deltares in opdracht van het Ministerie van I&W.

De data uit KRW-NUTrend zijn gebruikt als bouwsteen voor het rapport ‘KRW - Toestand- en trendanalyse voor nutriënten’. In het rapport is een uitgebreide analyse van de verzamelde data gegeven.

U kunt KRW-NUTrend het best benaderen via computer en/of tablet.

Startpagina KRW-NUTrend.nl, Toestand N-totaal per waterlichaam in Toetsjaar 2019.

Startpagina KRW-NUTrend.nl, Toestand N-totaal per waterlichaam in Toetsjaar 2019.