Waterbegrippen

q
x
y
*

Aangroeiing

Aanleghoogte

Aansluitconstructie

Aantakken strangen

Accreditatie

Achtergrondwaarde

Achterloopsheid

Achteroeverconcept

Afschuiven

Afvoer

Akte van Mannheim

Alarmpeil

Algemene beoordelingsmethodiek (ABM)

AMvB

Anti-fouling

Atmosferische depositie

Autonome bodemdaling

Baggerspecie

Bandijk

Bank

Banket

Basiskustlijn

Beheerplan

Belasting

Belasting (door stoffen)

Beleidslijn

Benedenrivieren

Bergingsgebied

Beschermingszone

Beschoeiing

Beste Beschikbare Technieken

Bestuursakkoord Water

Bezwijken

Binnenberm

Binnendijks

Binnentalud

Binnenteen

Biodiversiteit

Blauwalg

Botulisme

Bovenrivierengebied

Bprw

Bres

Buitenberm

Buitendijks

Buitenkruinlijn

Buitentalud

Buitenteen

Calamiteit

Calamiteit

Calamiteiten (bestrijdings)plan

Compartimentering

Compenserende maatregelen

Continentaal Plat

Coupure

Crisis

Crisiscommunicatie

Deelstroomgebied

Delta

Deltabeslissingen

Deltacommissaris

Deltafonds

Deltahoogte

Deltawerken

Deltawet

Differentiatie

Diffuse Bronnen

Dijkbekleding

Dijkbewaking

Dijkdoorbraak

Dijkleger

Dijkring

Dijkringbenadering

Dijkringgebied

Dijktraject

Dijkvak

Dijkval

Directe lozing

Doodtij

Doorspoelen

Drogere oevergebieden

Duiker

Duinafslag

Duinvoet

Duurzaam

Dynamisch kustbeheer

Ecologisch maaibeheer

Ecologische hoofdstructuur

Ecologische toestand

Economisch risico

Economische schade

Ecosysteem

EDO, Ergst denkbare overstroming

EEZ

Embryonale duinen

Emissie

Emissieregistratie

Erosie

Estruarium

Eutrofiëring

Eutrofiering

Evacuatie

Evacuatiefractie

Evacuatieplan

Externe veiligheid

Faalkans

Faalkansbegroting

Faalmechanisme

Falen

Gebiedseigen water

Gebruiker watersysteem

Gebruiksfunctie

Gebruikstoestand (Uiterste)

Geen achteruitgangsprincipe

Getij

Getroffene

Gevolgen (van een overstroming)

Gewasbeschermingsmiddel

Golf

Golfoploop

Golfoverslag

Golfoverslagdebiet

Golfperiode

Good Housekeeping

Grenstoestand (uiterste)

Groepsrisico

Grondijs

Grondwaterbeschermingsgebied

Grondwaterzorgplicht

Grootschalige toepassing

Habitat

Habitatrichtlijn

Handelingsperspectief

Handhaving

Heave

Hoge gronden

Hoofdwatersysteem

Hoogwater Informatie Systeem / HIS

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Hoogwatergolf

Hoogwaterrichtlijn

Horizontaal evacueren

Hydraulisch Belasting Niveau (HBN)

Hydraulische belasting

Hydraulische condities

Hydraulische randvoorwaarden

Hydrologie

IJsdam

IJsgang

IJsseldelta

Immissie

In situ

Incident

Indirecte lozing

Individueel risico

Infiltratie

Inpassingsplan

Integrale watervergunning

Intergetijdegebied

Interventiewaarde

Inundatie

Invloedszone

Jaarvracht

Kernzone

Ketenbenadering

Keur

Kleinschalige Wateraanvoer KWA

Koelwater

Kosten-batenanalyse

Kringloopsluiting

Kritisch grensprofiel

KRM

Kruiend ijs

Kruin

KRW

KRW-factsheet

Kunstwerk

Kustfundament

Kustlijn

Kustverdediging

Kwalibo

Kwel

LCM

LCO

LCW

Legger

Lengte-effect

Lokaal Individueel Risico (LIR)

Lozing

Maaiveld

Maatgevende hoogwaterstand (MHW)

Maatgevende omstandigheden

Maatgevende rivierafvoer

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

Meekoppelen

Meerlaagsveiligheid

Meetverplichting

Mengzone

Milieujaarrapportage

Milieuzorg

Modellering

Mors

Morsverliezen

NAP

Nationaal Waterplan

Nautisch onderhoud

Noodmaatregelen

Noodoverloopgebied

Normen

Nutriëntenbelasting

Oever

Omloopriool

Ondergrens

Onderhoud

Onderhoudsbaggeren

Onderhoudsdiepte

Onderloopsheid

Onderwateroever

Ontsnippering

Ontwateren

Ontwatering

Ontwerpinstrumentarium

Ontwerppeil

Onvoorziene lozing

Opbarsten

Oppervlaktewaterlichaam

OSPAR-verdrag

Overhoogte

Overlopen

Overschrijdingskans

Overstromingskans

Overstromingsrisico

Overstromingsscenario

Overstromingssimulatie

Overstromingsverloop

PAKs

PBDE

Peilbesluit

Persistent

Persleiding

Piping

Plasbrand

Plofzone

Preparaten

Primaire dijk of kering

Probabilistiek

Puntbron

Rampenbestrijdingsplan

Rampenplan

Regionale dijk of (water)kering

Retentiegebied

Richtlijn Prioritaire Stoffen

Rijntakken

Risicocommunicatie

Risicokaarten

Rivierbed

Riviernormalisatie

Roerdiepte

ROR

Ruimte voor de Rivier

Samenloop

Schaderisico

Seiche

Signaleringswaarde

Slachtofferrisico

Springtij

Stand der Veiligheidstechniek

Stoffen

Stormseizoen

Stormvloed

Stormvloedkering

Strandsuppletie

Stroombaan

Stroomgebied

Stroomgebied (van een rivier)

Stroomgebiedbeheerplan

Stuwbeheer

Stuweffect

Talud

Taludbekleding

Teeltvrije zone

Toetsing op veiligheid

Toetsinstrumentarium

Toezichtplan

Tolerantie

Uitspoeling

Vast object

Vechtdelta

Vegetatielegger

Veiligheid Nederland in Kaart

Veiligheidsketen

Veiligheidsnorm

Veiligheidsrendement

Verdringingsreeks

Verspreiden

Verspreiden van baggerspecie

Vertikaal evacueren

Vertroebeling

Vervuilingseenheid

Verwachting

Verzilting

Visintrek

Vismigratie

Vitale functies

Vooroever

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)

Voorspelling

Voorzieningenniveau

Waakhoogte

Waarschuwingstijd

Water footprint

Wateraanbod

Waterakkoord

Waterbeheerder

Waterberging

Waterbodem

Waterbodemonderzoek

Waterhuishouding

Waterkerend kunstwerk

Waterkering

Waterkwaliteitsspoor

Waterlichaam

Waterloop

Wateropgave

Wateroverlast

Waterplan

Waterrobuust

Waterstaatswerk

Waterstand

Watersysteem

Watersysteembenadering

Watertekort

Watertemperatuur

Watertoets

Waterveiligheid

Waterverdeling

Watervraag

Waterwet

Werken

Wet op de waterkering

Windkracht- en richting

Windrichting

Winterbed

WMCN

Zandbank

Zandhonger

Zandsuppletie

Zeereep

Zeespiegelstijging

Zelfredzaamheid

Zomerbed

Zorgplicht

Zouttong

Zuurstofverbruik

Zwakke schakels

Zwemwaterprofiel


Hofvijver