Rijn-West

Schoon en gezond water is een onmisbaar onderdeel van een aantrekkelijke, veerkrachtige en productieve leefomgeving. Dat betekent bijvoorbeeld:

  • water om in te zwemmen, op te varen, in te vissen of gewoon vanaf de oever van te genieten;
  • water van goede kwaliteit om te gebruiken voor de bereiding van drinkwater, voor voedingsmiddelenbedrijven en andere industrieën;
  • sloten, plassen en andere wateren met boeiend en gevarieerd planten- en dierenleven als vestigingsfactor voor wonen en werken;
  • een veerkrachtige ecologie die bestand is tegen veranderingen in het klimaat.

Schoon en gezond oppervlakte- en grondwater geeft plezier aan bewoners en bezoekers, is onmisbaar voor een aantrekkelijke natuur en is bovendien een economische factor van belang. Voor ruim een zesde van de Nederlandse economie is water een belangrijke productiefactor. Een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater is van belang voor het kosteneffectief bereiden van drinkwater, maar ook voor de haven van Rotterdam waar het verwijderen van (vervuild) sediment een nauwe relatie heeft met de waterkwaliteit. Schoon water raakt tal van economische en maatschappelijke belangen.

tiel

Extra impuls door KRW

Waterbeheerders zoals waterschappen en Rijkswaterstaat werken al tientallen jaren aan schoon water. Dit werk kreeg een extra impuls door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Nieuw hierbij waren onder andere de brede, integrale aanpak en de resultaatverplichting. Dat maakte samenwerking per stroomgebied noodzakelijk, want water houdt zich niet aan grenzen van waterschappen of provincies. Zo is de samenwerking in Rijn-West ontstaan. Aanvankelijk leek het een onmogelijke opgave: plannen maken samen met 4 provincies, 8 waterschappen, zo'n 150 gemeenten en verschillende rijksinstanties. Maar het is gelukt.

Haalbaar en betaalbaar

Eind 2015 is het 2e Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) vastgesteld en ook de waterplannen van provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Ook zijn afspraken gemaakt met gemeenten over hun aandeel in de maatregelen. De partners in Rijn-West die samenwerken in het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) hebben aangetoond dat zij, ondanks de grootte van het deelstroomgebied, in staat zijn geweest de afgelopen jaren een complex en internationaal beleidsdossier concreet te vertalen naar een haalbaar en betaalbaar pakket aan maatregelen.

Er ligt nog een opgave

Met de maatregelen uit het 1e en 2e SGBP zijn we er nog niet. De voorbereiding van het 3e SGBP (2022-2027) is al in volle gang. Want er is een aantal onderwerpen dat extra aandacht en mogelijk ook nieuwe maatregelen vraagt, zoals de aanpak van de nutriëntenproblemen, gewasbescherming, medicijnresten en vismigratie.

Op deze pagina's

Deze pagina's vertellen u meer over de aanpak van de KRW in Rijn-West. Over de uitvoering, de voorbereiding op het SGBP-3, kwesties als nutriënten en afwenteling en andere thema's. Ook vindt u hier informatie over de organisatie rond het RBO, de samenstelling van de overleggen (zoals RBO en RAO), de voorgeschiedenis, publicaties en verwijzingen naar de plannen van de waterbeheerders in Rijn-West. In het virtueel kantoor zijn -als u een inlogcode heeft- de stukken van RBO en RAO beschikbaar.


Actuele publicaties

Nieuwsbrief Schoon Water in Rijn-West 2020-1

Redeneerlijnen doelafleiding SGBP-3

Overeenkomst overige wateren - stap naar betere waterkwaliteit

Rijnland nodigt agrariërs uit op Bodem- en waterdag - verslag

De waarde van boerentrots - column

Feitenrapport 2019 - toestand waterkwaliteit Rijn-West

Schoon Water in Beeld 2019 Voortgang uitvoering KRW in Rijn-West, activiteiten DAW-impuls en vismigratie, interviews.

Nieuwsbrieven DAW-impuls

DAW maakt tussensprint in melkveehouderij, akkerbouw en bollenteelt

Schoon Water in Beeld 2018 Voortgang uitvoering KRW in Rijn-West en activiteiten RBO in 2017-18

Video Rijn-West Waterkaravaan:

https://youtu.be/XHEJmIw8eno

Hoe worden ecologische doelen bepaald?
18 vragen en antwoorden

Themamiddag verzilting en waterkwaliteit

Videoclip vismigratie Nieuwe Waterweg

Nieuwe pagina over watersysteemanalyse

Rapport vispasseerbaarheid sluizen Zuid-Holland

Samenwerken met agrarische sector aan waterkwaliteit (pdf, 643 kB)

5 Interviews over werken aan waterkwaliteit in de afgelopen jaren en de opgaven die er nog liggen

Downloadpagina met alle basisinformatie over Rijn-West (waaronder kerncijfers)

Downloadpagina met alle Water- en KRW-plannen vor de periode 2016-2021

"Aan de slag voor schoon en gezond water" (pdf, 1 MB): aan de hand van 12 projecten geeft deze brochure een beeld van het werk aan waterkwaliteit in de periode van het 1e Stroomgebiedbeheerplan 2010-2015: wat is er bereikt en wat is er te zien in het veld?

Adviesnota Schoon Water Rijn-West 2016-2021: Samenvatting, nota en bijlagen zijn in definitieve vorm beschikbaar. Naar downloadpagina.

Werken aan schoon water: projecten van Rijn-West partners en interessante filmpjes en publicaties

Rijn-West videofilm "De weg naar gezond water" (of direct op youtube)

Engelse versie "De weg naar gezond water"

Essay De Blauwe Economie schetst een economisch perspectief van schoon water.

Meer informatie

Vergaderingen

RBO - vergaderingen 2020
23 april
1 juni (strategische adviesnota)
25 november

RBO en KBG veldbezoek:
14 september

Vergaderingen Klankbordgroep:

26 juni
19 november

Vergaderingen RAO
18 juni
3 september (atelier)
11 november