Toetsen

Om aan te kunnen tonen dat de regionale waterkeringen aan de vastgestelde normen voldoen, moeten de waterkeringbeheerders de veiligheid van de waterkeringen toetsen. De toets op veiligheid van de regionale keringen richt zich uitsluitend op de waterkerende functie. Ten behoeve van de toets op veiligheid van de verschillende typen waterkeringen is een integrale Leidraad Toets op veiligheid Regionale Waterkeringen opgesteld. Vooruitlopend op de Leidraad is in 2006 de katern Boezemkaden separaat uitgebracht. De inhoud van deze katern Boezemkaden is in 2007 opgenomen in de integrale leidraad.

De Leidraad beschrijft de wijze waarop de beoordeling van de veiligheid uitgevoerd dient te worden. Een veiligheidstoetsing dient periodiek te worden uitgevoerd, omdat enerzijds de randvoorwaarden kunnen wijzigen en anderzijds veranderingen aan de kade en de directe omgeving de sterkte van de kade kunnen aantasten.

De eerste integrale Leidraad is uitgebracht in 2007, dit betrof een zgn. groene versie. De resultaten van verdergaande kennisontwikkeling hebben geleid tot een Addendum op deze Leidraad (2009) en een nieuwe integrale versie van de Leidraad in 2015 (de zgn. blauwe versie).


Documenten