Toetsen

Om aan te kunnen tonen dat de regionale waterkeringen aan de vastgestelde normen voldoen, moeten de waterkeringbeheerders de veiligheid van de waterkeringen toetsen. De toets op veiligheid van de regionale keringen richt zich uitsluitend op de waterkerende functie. Ten behoeve van de toets op veiligheid van de verschillende typen waterkeringen is een integrale Leidraad Toets op veiligheid Regionale Waterkeringen opgesteld. Naast de Leidraad is  de katern Boezemkaden uitgebracht. De inhoud van de katern Boezemkaden is opgenomen in de integrale leidraad.

De Leidraad beschrijft de wijze waarop de beoordeling van de veiligheid uitgevoerd dient te worden. Een veiligheidstoetsing dient periodiek te worden uitgevoerd, omdat enerzijds de randvoorwaarden kunnen wijzigen en anderzijds veranderingen aan de kade en de directe omgeving de sterkte van de kade kunnen aantasten.

Verschillende leidraden voor de verschillende typen waterkeringen.
Type regionale waterkering Van toepassing zijnde leidraad
Boezemkaden Katern Boezemkaden
Integrale Leidraad
Keringen langs regionale rivieren Integrale Leidraad
Compartimenteringsdijken en droge keringen Integrale Leidraad
Voorlandkeringen en zomerkades Vooralsnog niet in ontwikkeling

Documenten