Ontwerpen

Als een kering niet voldoet aan de gestelde veiligheidseisen moet de kering worden verbeterd. Daarvoor moet ofwel de kering worden versterkt ofwel de hydraulische belasting op de kering worden verminderd door ingrepen in het watersysteem.

Een belangrijk verschil tussen het ontwerpen van een kering en het toetsen ervan is de beoogde lange levensduur van de kering (in vergelijking met de peildatum van een toets op veiligheid). Daarom is het belangrijk hoe met voorziene toekomstige ontwikkelingen en de onzekerheden daarbij wordt omgegaan.

Aanbevelingen voor het ontwerpen zijn beschreven in separate ontwerprichtlijnen. Hierbij is eveneens weer onderscheid gemaakt in de verschillende typen regionale waterkeringen.