Ontwerpen

Indien een kering niet voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden vanuit de primaire functie (waterkeren) of één van de secundaire functies (bijvoorbeeld wegbreedte) van de kering, dan dienen verbeteringsmaatregelen getroffen te worden. Het primaire functie veiligheid kan worden verbeterd door de sterkte van de kering te vergroten of door de hydraulische belasting op de kering te verminderen door ingrepen in het watersysteem.

De normen zoals die vastgesteld worden voor de toetsing zijn niet bedoeld voor het ontwerpen van een nieuwe of het verbeteren van een bestaande waterkering. Immers de toetsing heeft een doorkijk van 5 jaar, terwijl een waterkering na een verbetering voor een langere periode dient te voldoen. Zodoende zijn separate ontwerprichtlijnen opgesteld, waarbij eveneens weer onderscheid is gemaakt in de verschillende typen regionale waterkeringen. Ontwerprichtlijnen zijn strenger dan de uitwerking voor de toetsing zodat de veiligheid voor een langere periode voldoet aan de eisen vanuit de toets op veiligheid.

De verschillende Handreikingen Ontwerpen & Verbeteren regionale waterkeringen zijn nog in ontwikkeling.

Type regionale waterkering

Van toepassing zijnde ontwerprichtlijn

Boezemkaden

In ontwikkeling

Keringen langs regionale rivieren

In ontwikkeling

Compartimenteringsdijken droge keringen

In ontwikkeling

Voorlandkeringen en zomerkades

Vooralsnog niet in uitvoering