Kennisontwikkeling

Sinds het najaar van 2005 verzorgt de STOWA op verzoek van het IPO en de UvW de uitwerking van het Ontwikkelingsprogramma.

De focus lag in het begin op de kennisontwikkeling van normering en de basiskennis van de faalmechanismen. Op dit moment zijn de belangrijkste onderwerpen:

De veiligheidsbenadering waarbij onderzocht wordt of voor de regionale keringen een manier te vinden is waarbij de veiligheid van het beschermde gebied doelmatiger, uitlegbaarder en pragmatischer bereikt kan worden. Om dit te bereiken worden op dit moment een aantal pilots uitgevoerd.

De zorgplicht voor regionale keringen waarbij enerzijds gedefinieerd wordt wat onder een zorgplicht wordt verstaan en anderzijds de consequenties van sturing op de zorgplicht voor toezicht in beeld wordt gebracht. Vervolgens zullen afspraken tussen toezichthouder en beheerder over het uitvoeren van de zorgplicht en de invulling van het toezicht daarop in beeld worden gebracht.

Binnen het ORK wordt daarnaast gewerkt aan de methode ‘kwalitatief toetsen’. De veiligheid van veel regionale keringen is inmiddels op orde. Bij gelijkblijvende normen, hydraulische randvoorwaarden en toetsregels is het toetsen een kwestie van het vergelijken van het benodigde (ontwerp-) profiel met het aanwezige profiel. Het is daarbij van belang de impact van afwijkingen in deze twee profielen door degradatie of aantasting op het waterkerend vermogen te kennen.


Links