Beheer en onderhoud

Onder het beheer van een waterkering verstaan we het geheel van activiteiten dat erop gericht is de bestaande kering zijn functies duurzaam te laten vervullen, bijvoorbeeld:

  • de periodieke inspectie van de waterkering
  • het uitvoeren van onderhoud als dat noodzakelijk is
  • het beschermen door een ontheffingen- of vergunningenbeleid: dit beleid is erop gericht om uit veiligheidsoogpunt ongewenste situaties of ontwikkelingen te voorkomen.

Onder onderhoud verstaan we in dit verband het onder profiel houden van de waterkering, onder te verdelen in:

  • direct noodzakelijk onderhoud: dit behelst 'regulier' onderhoud gericht op het herstel van ontstane schade, bijvoorbeeld het aanvullen van een veepad of een kale plek in het buitentalud na storm
  • groot onderhoud volgens prioriteiten (middellange termijn). Dit is de periodiek noodzakelijke ophogingen van de kade. Dit gaat op in gebieden met een slappe ondergrond en vindt veelal gemiddeld eens in de 10 tot 15 jaar plaats met een ophoogslag van 0,25 à 0,30 meter. Bij de uitvoering van grotere ophoogslagen moet de stabiliteit van de kade vooraf worden aangetoond.