Beheer en onderhoud

Onder het beheer van een waterkering verstaan we het geheel van activiteiten dat erop gericht is de bestaande kering zijn functies duurzaam te laten vervullen, bijvoorbeeld:

  • de periodieke inspectie van de waterkering;
  • het uitvoeren van onderhoud, indien noodzakelijk;
  • het beschermen door een ontheffingen- of vergunningenbeleid: dit beleid is erop gericht om uit veiligheidsoogpunt ongewenste situaties of ontwikkelingen te voorkomen.

Onder onderhoud verstaan we in dit verband het onder profiel houden van de waterkering, onder te verdelen in:

  • direct noodzakelijk onderhoud: dit behelst 'regulier' onderhoud gericht op het herstel van ontstane schade, bijvoorbeeld het aanvullen van een veepad of een kale plek in het buitentalud na storm;
  • groot onderhoud op grond van prioriteiten (middellange termijn). Dit behelst de periodiek noodzakelijke ophogingen van de kade, die in gebieden met een slappe ondergrond veelal gemiddeld eens in de tien tot vijftien jaar zullen plaatsvinden met een ophoogslag van 0,25 à 0,30 meter. Bij de uitvoering van grotere ophoogslagen dient de stabiliteit van de kade vooraf te worden aangetoond.