Normeren

De provincies zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen en normeren van de regionale keringen. Sinds 2004 is ruim 10.000 km aangewezen en genormeerd. De normen waaraan de regionale keringen moeten voldoen zijn vastgelegd in de provinciale omgevingsverordening en in het Besluit kwaliteit leefomgeving als de kering in beheer is bij het Rijk.

De provincies zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen en normeren van de regionale keringen. Sinds 2004 is ruim 10.000 km aangewezen en genormeerd. De normen waaraan de regionale keringen moeten voldoen zijn vastgelegd in provinciale waterverordeningen en in de waterverordeningen van de waterschappen.

De veiligheidsnorm voor boezemkaden en keringen langs regionale rivieren is uitgedrukt in een gemiddelde overschrijdingskans per jaar waarop elk dijkvak afzonderlijk moet zijn berekend. Deze benadering met afzonderlijke dijkvakken betreft de zogenaamde dijkvakbenadering. Voor compartimenteringskeringen betreft de norm een conditionele kans (gegeven de overstroming van het voorliggende compartiment van een dijkringgebied). Bij het toekennen van de normen gold in principe: hoe hoger de mogelijke schade als gevolg van een dijkdoorbraak, hoe strenger de norm.

Meer informatie is te lezen in de documenten aan de rechterkant van de pagina.