Ontwerpen

In 2017 is in de Waterwet een nieuwe normering opgenomen voor de primaire waterkeringen in Nederland. Deze normering is gebaseerd op de overstromingskans (zie “normering”, verwijzing opnemen naar pagina over normering). Dit betekent dat primaire waterkeringen die versterkt moeten worden, na het uitvoeren van de versterking aan deze norm moeten voldoen.

Ten behoeve van opstellen van een ontwerp dat aan deze norm voldoet, uitvoerbaar is en kan worden ingepast in de omgeving, zijn er door diverse partijen handreikingen opgesteld. Deze handreikingen bieden de beheerder handvatten op diverse onderdelen uit het ontwerpproces, waaronder het dimensioneren van een waterkering die voldoet aan de Waterwet.

Het ontwerpinstrumentarium (OI)

Op deze site zijn de documenten stukken te vinden die horen bij het Ontwerpinstrumentarium 2014v4. Het OI2014 kan gebruikt worden in de verkenningsfase van HWBP-projecten om een aantal alternatieve oplossingsrichtingen met verschillende ontwerpuitgangspunten en tijdhorizonnen uit te werken, inclusief gevoeligheidsanalyses. Het OI2014 is geen simpel receptenboek: ontwerpen is en blijft een kwestie van optimaliseren en maatwerk. Voorgaande versies van het OI zijn te vinden de pagina ontwerpen archiefdocumenten.

Sinds het verschijnen van OIv4 is er de nodige nieuwe kennis ontwikkeld. Het Adviesteam Dijkontwerp kan je helpen bij (toepassing van) de meest recente nieuwe inzichten in je ontwerpproject. Neem hiervoor contact op via info@adviesteamdijkontwerp.nl. Meer info: adviesteamdijkontwerp.nl

Aanbevolen Werkwijzers, Handleidingen, Stappenplannen ect. voor ontwerpen conform de Waterwet

Naast de OI-documenten zijn er aanvullende informatiedragers, zoals Werkwijzers, handleidingen, stappenplannen etc., welke gebruikt kunnen worden bij het ontwerpen van waterkeringen, inclusief kunstwerken, ten aanzien van de hoogwatersituatie.

Catalogus Ontwerpinstrumenten

U leest in de Catalogus Ontwerpinstrumenten Waterkeringen , waar alle te gebruiken ontwerpproducten op staan.

Ontwerpbelastingen

Op het gebied van hydraulische belastingen zijn veel ontwikkelingen gaande. Om te zorgen dat de juiste hydraulische belastingen worden gebruikt in de ontwerpfase worden volgende stappen aanbevolen:

  1. Zoek in de tabel op welke versie van de Werkwijzer Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden vigerend is voor het betreffende project (watersysteem). Wanneer in de kolom ‘nieuwe kennis beschikbaar’ een ‘x’ staat, dan is er aanvullend op de beschikbare versies van de werkwijzer nieuwe kennis beschikbaar die via de Helpdesk Water aangevraagd en toegelicht kan worden.
  2. Vraag bij de Helpdesk Water  om de meest actuele database en statistiekbestanden voor het betreffende watersysteem. Neem ook contact op als het betreffende systeem niet in de tabel is weergegeven.
  3. Vraag zo nodig hulp bij het afleiden van ontwerpbelastingen aan het Adviesteam Dijkontwerp via info@adviesteamdijkontwerp.nl. Uitgangspunten worden niet door het Adviesteam Dijkontwerp geleverd. Meer info: www.adviesteamdijkontwerp.nl

tabel

Voetnoot: Nieuwe kennis beschikbaar betreft: Werkwijzer bepaling Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden v5 (pdf, 1.8 MB). Deze versie is een verbetering van v4 en moet niet gerelateerd worden aan een OIv5. OIv5 is namelijk nooit verschenen.