Technische leidraden

Welkom bij de Technische leidraden

In de Waterwet (artikel 2.6.) staat:

De Minister van Infrastructuur en Milieu draagt zorg voor “de totstandkoming en verkrijgbaarstelling van technische leidraden voor het ontwerp, het beheer en het onderhoud van primaire waterkeringen”. Deze leidraden strekken de beheerders tot aanbeveling.

Het ENW (en zijn voorganger TAW) heeft vele leidraden en technische rapporten uitgebracht die worden gebruikt bij het ontwerpen, het beoordelen en het beheer en onderhoud van de Nederlandse waterkeringen. Deze leidraden en technische rapporten zijn samengevoegd in de 'technische leidraden'. Technische leidraden worden beschikbaar gesteld door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en zijn beoordeeld door het ENW.

Technische leidraden bevatten informatie over de sterkte van (onderdelen van) waterkeringen en de belastingen die kunnen voorkomen op een waterkering. Ook gaan de Technische leidraden in op de (faal)mechanismen van de verschillende typen waterkeringen en wordt informatie geboden over de verschillende rekenmodellen om deze (faal)mechanismen te berekenen.

Vervolg

De scope van de Technische leidraden is minder breed dan de scope van de leidraden en technische rapporten was. Dat betekent dat onderdelen uit de leidraden en technische rapporten, of zelfs hele rapporten, niet zijn opgenomen.

Op dit moment zijn alle paragrafen van de leidraden en technische rapporten aan de hand van een aantal criteria -bijvoorbeeld of een paragraaf tot de scope behoort en of er in een andere leidraad of technisch rapport nieuwere kennis beschikbaar is- beoordeeld of deze behoren tot de Technische leidraden. De relevante paragrafen zijn als online artikelen ongewijzigd opgenomen. Alle artikelen die zijn opgenomen, zijn vervolgens voorzien van trefwoorden.

De Technische leidraden zijn nu beter doorzoekbaar, het beheer is vanaf nu eenvoudiger en er is een begin gemaakt met het vervangen van gedateerde artikelen. Maar er is nog een aantal acties nodig om de (inhoudelijke) kwaliteit van de teksten te verbeteren, zoals:

  • Teksten aanpassen aan de overstromingskansbenadering.
  • Verwijzingen naar andere artikelen kloppend maken.
  • Verouderde termen aanpassen (MHW, Wet op de Waterkering, ..).
  • Artikelen met gelijke inhoud samenvoegen.
  • Toevoegen documenten uit het WBI. (schematiseringshandleidingen en fenomenologische beschrijving).
  • Artikelen herschrijven om de context beter te schetsen.
  • Scanfouten herstellen (geldt vooral voor de oudere rapporten).

Deze acties worden in 2019 uitgevoerd.

Vanuit hier kunt u zoeken in de Technische leidraden.

Hier vindt u de laatste wijzigingen in de Technische leidraden.