Kennisagenda Waterveiligheid 2018

DGWB Kennisagenda Waterveiligheid

DGWB heeft als verantwoordelijkheid om actueel, degelijk, effectief en uitvoerbaar waterveiligheidsbeleid te maken. Dit kan alleen gerealiseerd worden als er continu geïnvesteerd wordt in kennis over het waterveiligheidsdomein. Nu de stap naar de overstromingskansbenadering is gezet en de eerste versie van het wettelijk beoordelingsinstrumentarium af is, is het belangrijk om de ontwikkelingen door te zetten om een goede toepassing en uitvoering van het nieuwe beleid mogelijk te maken. Daarnaast is de minister ook totaalverantwoordelijk voor het waterveiligheidsbeleid. Dit betekent dat niet alleen het beleid en de regelgeving bij het ministerie ligt, maar dat de minister ook op systeemkennis en aangrenzende beleidsterreinen wordt aangesproken. Vanuit deze verantwoordelijkheden wil DGWB investeren in kennis over het waterveiligheidsdomein.

Wat is de kennisagenda?

Deze kennisagenda presenteert de thema’s, criteria en bijbehorende onderwerpen waar DGWB de komende jaren op wil inzetten. De thema’s en criteria zijn vanuit verantwoordelijkheden en visie afgeleid en bepalen op hun beurt weer welke onderzoeken er op de kennisagenda komen te staan. De criteria per thema bepalen of een onderzoek voldoet aan de doelen en verantwoordelijkheden die DGWB nastreeft. Na vaststelling en overeenstemming gaat DGWB verder werken aan de daadwerkelijke invulling en uitvoering. Dit gebeurt samen met de partners. Er wordt in een volgende stap onder andere bepaald welke vragen al lopen in bestaande (wetenschappelijke) onderzoeken en hoe DGWB omgaat met een eventuele overlap van onderwerpen tussen de DGWB kennisagenda en bijvoorbeeld onderzoeken die bij het HWBP lopen. Dit proces is onderdeel van de totstandkoming van een nationale kennisagenda waterveiligheid, waarin de kennisagenda’s waterveiligheid van DGWB, RWS, HWBP en STOWA/UvW worden samengevoegd.

DGRW maakt onderscheid tussen kennisontwikkeling en instrument ontwikkeling. Dit laatste maakt in principe geen onderdeel uit van de kennisagenda. Maar dit is niet altijd een harde scheidslijn en daarom zal er bij twijfel pragmatisch mee om worden gegaan.

Prioriteit

De onderwerpen en voorstellen worden per thema met elkaar vergeleken en ingedeeld naar prioriteit: hoog, laag of onbekend. Dit wordt bepaald aan de hand van de criteria. Vanzelfsprekend worden de voorstellen met hoge prioriteit sneller opgepakt dan die met lage prioriteit. Voorstellen waarvan de prioriteit onbekend is, zullen verder uitgewerkt moeten worden. Voor ieder thema is er budget aanwezig. Voor het thema ‘techniek’ wordt het meeste budget beschikbaar gesteld, omdat de verwachting is dat deze onderzoeken nog veel kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de uitvoering van het nieuwe beleid. De verwachting is dat een verscherpte beoordeling mogelijk de waterveiligheidsopgave voor 2050 verkleint. Het voorstel voor het thema ‘systeem’ is om door te gaan met de huidige programma’s, met daarbij steeds scherp zijn op de vraag wat een onderzoek voor het waterveiligheidsbeleid betekent. Bij het nieuwe thema ‘leefomgeving’ wordt onderzocht op welke manier waterveiligheid kan bijdragen aan aangrenzende beleidsdossiers, zoals wateroverlast.

Van kennisagenda naar kennisprogrammering

De onderwerpen op de kennisagenda worden met het beschikbare budget en manier van sturing omgezet naar een kennisprogrammering. Op deze programmering staan de onderzoeken die daadwerkelijk worden uitgevoerd met het begrootte budget. Ook de voortgang van de onderzoeken worden bijgehouden. De kennisagenda wordt één keer per jaar geactualiseerd. De kennisprogrammering wordt continu bijgehouden.