Normen

In 2050 moeten al onze primaire waterkeringen voldoen aan de normen die sinds 1 januari 2017 van kracht zijn. De normen zijn via een wetswijziging vastgelegd in de Waterwet. Die wijziging was nodig omdat ons land in de afgelopen decennia fundamenteel is veranderd. Het aantal inwoners en de economische bedrijvigheid is in verschillende gebieden sterk toegenomen. Maar, ook onze kennis over de sterkte van de dijken en overstromingskansen is toegenomen. Wij weten nu beter wanneer en op welke wijze gebieden kunnen overstromen en kunnen daarbij met onze modellen ook rekening houden met de gevolgen van de klimaatveranderingen. Dit alles maakte nieuwe afspraken over de eisen waaraan onze dijken moeten voldoen noodzakelijk. Met de nieuwe normeringen geldt er een ‘basisbeschermingsniveau’ voor iedereen in Nederland. Daarnaast worden gebieden waar veel slachtoffers kunnen vallen of waar de economische schade groot zal zijn, extra beschermd.