Begrippen Waterveiligheid

c
j
n
q
t
u
x
y
*

Aanleghoogte

Aansluitconstructie

Achterloopsheid

Afschuiven

Autonome bodemdaling

Bandijk

Banket

Basiskustlijn

Belasting

Belasting (door stoffen)

Beschermingszone

Bezwijken

Binnenberm

Binnendijks

Binnentalud

Binnenteen

Buitenberm

Buitendijks

Buitenkruinlijn

Buitentalud

Buitenteen

Delta

Dijkring

Dijkringgebied

Dijktraject

Dijkvak

Duinafslag

Duinvoet

Dynamisch kustbeheer

Erosie

Estuarium

Faalkans

Faalkansbegroting

Faalmechanisme

Falen

Grenstoestand (uiterste)

Heave

Hoge gronden

Hydraulisch Belasting Niveau (HBN)

Hydraulische belasting

Hydraulische condities

Inundatie

Invloedszone

Kernzone

Kosten-batenanalyse

Kritisch grensprofiel

Kruin

Kustfundament

Kustlijn

Kwel

Lengte-effect

Maatgevende hoogwaterstand (MHW)

Ondergrens

Onderwateroever

Ontwerppeil

Overhoogte

Overschrijdingskans

Overstromingskans

Piping

Primaire dijk of kering

Probabilistiek

Regionale dijk of (water)kering

Retentiegebied

Ruimte voor de Rivier

Signaleringswaarde

Veiligheidsnorm

Vooroever

Waterkerend kunstwerk

Zandbank

Zeereep

Zwakke schakels
Begrip: Onderloopsheid

De stroming van water onder de dijk met meevoering van zand en aarde. De dijk verliest hierdoor stabiliteit (zie ook piping)