Begrippen Waterveiligheid

j
q
u
x
y
*

Aanleghoogte

Aansluitconstructie

Achterloopsheid

Afschuiven

Autonome bodemdaling

Bandijk

Bank

Banket

Basiskustlijn

Belasting

Belasting (door stoffen)

Beschermingszone

Bezwijken

Binnenberm

Binnendijks

Binnentalud

Binnenteen

Buitenberm

Buitendijks

Buitenkruinlijn

Buitentalud

Buitenteen

Calamiteit

Compenserende maatregelen

Deelstroomgebied

Delta

Deltawerken

Dijkbekleding

Dijkring

Dijkringbenadering

Dijkringgebied

Dijktraject

Dijkvak

Doorspoelen

Duiker

Duinafslag

Duinvoet

Dynamisch kustbeheer

Embryonale duinen

Erosie

Estruarium

Faalkans

Faalkansbegroting

Faalmechanisme

Falen

Gebruikstoestand (Uiterste)

Grenstoestand (uiterste)

Heave

Hoge gronden

Hoogwater Informatie Systeem / HIS

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Hydraulisch Belasting Niveau (HBN)

Hydraulische belasting

Hydraulische condities

Hydraulische randvoorwaarden

Hydrologie

Intergetijdegebied

Inundatie

Invloedszone

Kernzone

Kosten-batenanalyse

Kritisch grensprofiel

Kruin

Kustfundament

Kustlijn

Kwel

Lengte-effect

Maaiveld

Maatgevende hoogwaterstand (MHW)

Maatgevende omstandigheden

Maatgevende rivierafvoer

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

Meerlaagsveiligheid

Noodoverloopgebied

Oever

Omloopriool

Ondergrens

Onderhoud

Onderwateroever

Ontwerpinstrumentarium

Ontwerppeil

Overhoogte

Overschrijdingskans

Overstromingskans

Piping

Primaire dijk of kering

Probabilistiek

Regionale dijk of (water)kering

Retentiegebied

Ruimte voor de Rivier

Signaleringswaarde

Strandsuppletie

Stroombaan

Stroomgebied (van een rivier)

Toetsing op veiligheid

Toetsinstrumentarium

Vegetatielegger

Veiligheid Nederland in Kaart

Veiligheidsnorm

Veiligheidsrendement

Vitale functies

Vooroever

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)

Waterkerend kunstwerk

Wateroverlast

Waterrobuust

Waterveiligheid

Wet op de waterkering

Zandbank

Zandhonger

Zandsuppletie

Zeereep

Zouttong

Zwakke schakels