Rijksstructuurvisie

Voor de herziening van een rijksstructuurvisie bevat de nieuwe Wro geen aparte bepalingen. Niettemin geldt ook hier dat het watertoetsproces niet vroeg genoeg kan worden opgestart met een strategische inbreng van de ruimtelijke vertaling van wateropgaven. Die inbreng is het meest effectief wanneer hij door actieve deelname is ingebed in het proces van visievorming.

Een goed voorbeeld is de verkenning Nederland in Zicht (december 2008), waarin DG Water voor de middellange (2040) en lange termijn (2100) de grote wateropgaven voor veiligheid, wateroverlast, verdroging, bodemverlaging en verzilting in kaart heeft gebracht. De dominante wateropgaven zijn vervolgens door middel van kaartbeelden vergeleken met de ruimtelijke aspecten van trends in: verstedelijking, scheepvaart, recreatie, landbouw, natuur en energievoorziening. Zo zij de waterbelangen al in een vroeg stadium in beeld gebracht in interactie met de diverse ruimtelijke claims; een goede uitgangspositie voor toekomstige planvorming.

De verkenning Nederland in Zicht is een van de onderbouwende documenten van het Nationaal Waterplan.