Visie én concrete bouwstenen zorgen voor gedragen plan

De Vecht bij Ommen is niet breed genoeg. Bij hoogwater levert dit problemen op. Het Waterschap Velt & Vecht en de gemeente Ommen pakken dit samen met de provincie Overijssel aan, door de Vecht te verbreden en een extra nevengeul aan te leggen van 20 meter breed en 900 meter lang. Het bijzondere van dit project is dat de diverse overheden en belanghebbenden, met verschillende doelen, elkaar gevonden hebben in één plan, waarin ze zich herkennen en hard voor maken.

De Vecht is bij Ommen op zijn smalst en dit veroorzaakt een extra hoge waterstand. Door de Vecht te verbreden en een nevengeul aan te leggen, krijgt het water bij hoogwater meer ruimte. De geplande nevengeul verlaagt een hoogwatergolf met 15 centimeter, wat aanzienlijk scheelt.

Doelen bij elkaar brengen
In eerste instantie was het idee om alleen het zomerbed aan weerszijden van de brug te verbreden, wat ook een waterstandverlaging van 15 centimeter oplevert. Dat was de recht-toe-rechtaan-oplossing. Dit was het uitgangspunt voor een ruimtelijke verkenning naar meer aansprekende mogelijkheden. Deze verkenning werd onder andere ingevuld met behulp van een landschapsarchitecte, maar ook door met de verschillende partijen en disciplines al heel vroeg in het planproces bij elkaar te komen. De doelen van de partijen liepen uiteen. Het waterschap ging voor de waterveiligheid en -beheer, de gemeente voor meer recreatie en wilde graag het centrum van Ommen met de Vecht verbinden en de provincie Overijssel had ook doelen op het vlak van ecologie.

Bouwstenen
Hoe breng je dit soort uiteenlopende doelen bij elkaar? Hiervoor heeft de projectgroep met bouwstenen heeft gewerkt. Dat waren allemaal concrete maatregelen. Van het aanbrengen van damwanden tot en met het inrichten van natuurvriendelijk oevers. Bovendien heeft de projectgroep aan elke bouwsteen ook gelijk de financiën gekoppeld. Op die manier krijg je gelijk een beeld of de maatregelen haalbaar zijn. De bouwstenen vormden op deze manier de basis voor het uiteindelijke plan. Daarnaast was ook de visie voor het gebied belangrijk. Het moest ruimtelijke gezien wel allemaal kloppen. Maar met de bouwstenen konden ze die visie gelijk concreet maken. Hierdoor was de projectgroep in staat om in een relatief korte tijd een goed plan neer te zetten.

Aansprekend eindbeeld
De sleutel voor het succes van dit project zit opgesloten in de verkenning. Het gaat erom dat je als snel een aansprekend eindbeeld weet te creëren, waar iedereen enthousiast over wordt. Zo had de projectgroep op een gegeven moment één overzichtstekening. Zo'n beeld wat op je netvlies blijft staan en die je bij iedereen aan de muur ziet hangen.

Watertoets
Hoewel de formele watertoetsprocedure nog niet in beeld is, ligt dit project wel helemaal in lijn met de bedoeling van de watertoets. De kracht bij dit project zit echt in de vroegtijdige samenwerking. Daardoor heb je sneller draagvlak voor bepaalde maatregelen en het zorgt later voor een soepel planproces. Zo kunnen ze het nu al hebben over het wijzigen van bepaalde bestemmingen. Door die vraag al aan de voorkant van het proces te beantwoorden, weten ze straks in de procedure rondom het bestemmingsplan wat we aan elkaar hebben.

Meer informatie
http://www.ommen.nl/vechtvoorhetcentrum/vechtoevers_3554/