Plan ‘Waterdunen’

Het project ‘Waterdunen’ is een provinciaal inpassingsplan dat waterbeheer met verschillende aspecten van landschapsbeheer en economische ontwikkeling combineert. De aanleiding tot ‘Waterdunen’ vormde het versterken van de Zwakke Schakel bij Breskens, Zeeuws Vlaanderen, maar uiteindelijk ontstaat een projectplan waarin recreatie, natuurbeheer en economie een belangrijke plaats krijgen en sterk gestimuleerd worden. Het plan ‘Waterdunen’ is door de minister van het voormalige VROM aangewezen als voorbeeldproject voor Ontwikkelingsplanologie.

waterdunen260Geen ‘Waterloo’ voor Napoleon Hoeve

Het binnendijks van de zwakke schakel gelegen recreatieterrein Napoleon Hoeve dreigt in eerste instantie door de versterking van de schakel te zullen verdwijnen, maar in samenwerking met de stichting Het Zeeuwse Landschap stelt de eigenaar het plan ‘Waterdunen’ op: recreatie- en zoutwater-natuur zullen verder worden ontwikkeld, wat een positief effect zal hebben op de aantrekkelijkheid van het landschap en op de economische vitaliteit van het gebied.

Wateropgave

Kustversterking was de oorspronkelijke reden voor het ontstaan van het plan ‘Waterdunen’, een kerntaak van het waterschap. Maar de wateropgave wordt meer divers: versterking van de zwakke schakel in combinatie met de aanleg van zowel een duingebied als een schorren- en slikkengebied met gecontroleerde getijdenwerking. Een inlaatwerk voor zout water wordt onderdeel van de versterkte zeewering.

Samenwerking vanuit verschillende gezichtspunten

De nieuwe eigenaar van de Napoleon Hoeve (recreatie-ondernemer Molecaten), stichting Het Zeeuwse Landschap (natuurbeheer) en de kerngroep Zwakke Schakels (waterschap, gemeente Sluis, provincie Zeeland), samengebracht in de projectgroep Waterdunen, werken ‘Waterdunen’ verder uit. Vertrekkend vanuit deze verschillende standpunten, slaagt men erin de oorspronkelijke veiligheidsopgave (nationaal belang) mede te benutten ten gunste van provinciale en lokale belangen. De provincie ziet ‘Waterdunen’ als kans om zowel de economie van het gebied te versterken (Natuurlijk Vitaal), als de ecologische hoofdstructuur vorm te geven. Hiernaast ziet zij het plan als herstelopgave in het kader van Natura2000. Dit sterke provinciale belang heeft tot gevolg dat de provincie een voortrekkersrol in het project speelt.

Toetsing op wateraspecten

Door de verbreding van de oorspronkelijke opgave spelen meer wateraspecten mee dan alleen veiligheid (kustversterking). Vooral het in te laten zoute water ten behoeve van het te realiseren zoutwater-natuurgebied heeft de aandacht van het waterschap, omdat dit tot verzilting van landbouwgrond kan leiden. De conclusie tot dusver is dat de aanleg van ‘Waterdunen’ niet tot extra verzilting zal leiden. Dit blijft een aandachtspunt en zal gemonitord worden. In de MER Waterdunen worden de verschillende wateraspecten van het inpassingsplan grondig beschreven. De facto is hiermee volgens het waterschap uitvoering gegeven aan de watertoets. Uiteindelijk wordt, op basis van de waterparagraaf uit het voorontwerp van het provinciaal inpassingsplan, het wateradvies opgesteld.