Hoeksche Waard

Hoe in de Structuurvisie Hoeksche Waard het waterbelang te weinig aan bod dreigde te komen en hoe het toch nog goed kwam

In de Hoeksche Waard werken de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen samen op het gebied van ruimtelijke planning. Daartoe is in 2005 de bestuurlijke Commissie Hoeksche Waard opgericht. De Hoeksche Waard is in de Nota Ruimte aangewezen als Nationaal Landschap. Een van de uitgangspunten in het gezamenlijk ruimtelijke beleid is dan ook het behoud van de landschappelijke waarden. Daarnaast werken de gemeenten aan een gezamenlijke strategie voor verdere ontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting, economie, infrastructuur, volkshuisvesting, en landschap en recreatie. Waterschap Hollandsche Delta heeft in de afgelopen jaren een goede samenwerking opgebouwd met de gemeenten afzonderlijk, en met de Commissie Hoeksche Waard. In de samenwerking tussen waterschap en gemeenten is al vaak gebleken hoe nuttig het is dat Hollandsche Delta zijn waterbelangen al verankert in regionale waterstructuurplannen. Zo bestond er ook al een Waterstructuurplan Hoeksche Waard vóórdat de Commissie Hoeksche Waard van start ging met de ontwikkeling van een regionale structuurvisie.

Grip kwijt
Helaas werd bij Waterschap Holllandsche Delta de medewerker voor ruimtelijke planontwikkeling langdurig ziek. De leemte die daardoor ontstond in de samenwerking tussen gemeenten en waterschap werd weliswaar opgevuld, maar niet adequaat genoeg. Resultaat: een Ontwerp Ruimtelijk Plan van de Structuurvisie Hoeksche Waard dat op 8 juni 2008 werd vastgesteld en waarin Hollandsche Delta maar weinig terugvond van de sturende aanbevelingen in zijn eigen waterstructuurplan.

De betreffende medewerker was inmiddels weer hersteld en schreef deze brief (pdf, 379 kB).
De brief had effect. Binnen korte tijd zaten waterschap en gemeenten weer rond de tafel. Een aantal belangrijke veiligheidsaspecten uit het vigerende waterstructuurplan zijn alsnog meegenomen in de intergemeentelijke structuurvisie. Ook is afgesproken dat een update van het waterstructuurplan zal doorwerken in de concrete ruimtelijke plannen die onder de structuurvisie tot stand komen.

Leermomenten
Opmerkelijk is dat een strategische benadering en goede samenwerking kwetsbaar kunnen zijn. Aan beide zijden hebben de partners het proces laten verlopen. Het waterschap kon als gevolg van de interne organisatiestructuur niet een gelijkwaardige vervanger inzetten met dezelfde gebiedskennis; van gemeentewege is deze verminderde inzet niet opgevangen, bijvoorbeeld door zelf meer aandacht op te brengen voor de inhoud van het waterstructuurplan. Waterschap Hollandsche Delta heeft dit voorval aangegrepen om de afdeling planvorming te reorganiseren. In een soortgelijke situatie zal wel altijd een gelijkwaardige vervanger beschikbaar zijn.