In Epe wordt afgekoppeld

In gemeente Epe is de beslissing genomen om voor een groot deel van de huishoudens het hemelwater af te koppelen van de riolering. Aanleiding was dat gemeente Epe nog niet helemaal voldeed aan de basisinspanning. Het Waterplan Epe dat nu op tafel ligt, is in samenwerking met Waterschap Veluwe en Vitens opgesteld. Het plan heeft als einddoel sprengen en beken te herstellen, schoon en vuil water van elkaar te scheiden en in te zetten op nieuwe kansen voor water, zoals energiewinning.

werkzaamheden aan de rioleringHet waterplan vormt het beleidskader voor riolering, ruimtelijke ordening, milieu-, groen- en waterbeheer. Water als ‘ de blauwe motor' is van groot belang voor gemeente Epe. De waterlopen vanaf de Veluwe zijn een belangrijk onderdeel van deze ‘motor'. Het plan wil zowel de cultuurhistorische waarden als de belevingswaarde van de waterlopen versterken, door onder andere de dorpsbeken weer zichtbaar te maken.

Technisch

De afkoppeling is een onderdeel van dit hele project. Het afkoppelen van hemelwater gebeurt door het toepassen van zogenaamde IT-buizen (infiltratie- en transportbuizen) in de wegen en in mindere mate door infiltratiekratten. Infiltratiekratten en infiltratiebuizen nemen het regenwater op en geven het daarna geleidelijk af. Hiernaast is het infiltratiestelsel voorzien van een overstort naar het droogweer afvoerstelsel, zodat bij hevige regenbuien het water niet of nauwelijks op straat blijft staan. Ook wordt de voorkant van de woningen op vrijwillige basis afgekoppeld van het hemelwater. Per project doet zo'n 50 tot 70 % van de huishoudens hieraan mee.

Watertoetsproces als waarborg

Het belang van het watertoetsproces is hier duidelijk: Die waarborgt dat je als gemeente voldoende en op tijd rekening houdt met het wateraspect. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan is het wateraspect concreet uitgewerkt en het bestemmingsplan is bindend voor alle partijen. Op dit moment hebben in de gemeente met name de aspecten oppervlaktewater en hemelwaterafvoer de aandacht. In de toekomst zullen ook grondwater en ondergrond van belang worden bij ruimtelijke planvorming. Over de afkoppeling heeft de gemeente natuurlijk ook geregeld contact met het Waterschap, vooral wat betreft de nieuwbouwplannen en inbreidingen van woningbouw. het watertoetsproces borgt dus opname van het wateraspect in het bestemmingsplan, maar ook de inbreng van wateraspecten in een vroeg stadium bij de voorbereiding van ruimtelijke projecten.