Ecotoxicologie

Onderzoek algemeen: Ecotoxicologie:

Inhoud


Macrofauna en microverontreinigingen in proefbaggervak Zandmaas; vóór, tijdens en na baggeren

Uitvoering:

In 1995-2000 door G.C.W. van Beek, A.J.M. Meijer & R. Munts. Bureau Waardenburg bv in opdracht van Rijkswaterstaat Bouwdienst, RWS Directie Limburg Projectbureau de Maaswerken, RIZA

Beschrijving:

Het vaststellen van verschillen in de macrofaunagemeenschap en belasting met microverontreinigingen veroorzaakt door baggerwerkzaamheden is gedaan door analyse van 263 macrofaunamonsters en 31 monsters van driehoeksmosselen + 22 bodemslibmonsters op micro's. Een jaar na uitvoering van het baggeren is de macrofauna hersteld qua biomassa en dichtheden. Voor afzonderlijke taxa lijken dan nog wel effecten aanwezig. Ecotoxicologische grenswaarden van micro's in driehoeksmossel en bodemslib worden overschreden zowel voor als na het baggeren hetgeen tot doorvergiftigingsverschijnselen kan leiden in de voedselketen.

Rapport/artikel:

Rapporten Bureau Waardenburg rapportnr. 96.23, 96.17, 98.007, 98.016 en 00-007

Link naar site met meer info: http://www.buwa.nl/

Nieuwe inzichten in eutrofiëring en management van oppervlaktewater

Uitvoering:

Door TNO/MEP

Beschrijving:

In de jaren 1995-1999 heeft TNO uitgebreid experimenteel en veldonderzoek gedaan naar de rol van waterverontreiniging in de eutrofiëring van oppervlaktewater (opdrachtgevers CEFIC, RIZA). Toxische stoffen blijken één van de factoren te zijn die de verschuiving van helder water naar troebel water ("groene soep") kunnen bewerkstelligen. Op dit moment worden alle resultaten in boekvorm uitgebracht bij Springer Verlag, waarmee een handleiding voor eutrofiëringsmanagement voor waterbeheerders beschikbaar komt.


Monitoring waterkwaliteit rondom stortplaats annex baggerspecie depôt

Uitvoering:

Door TNO/MEP

Beschrijving:

In het Ilperveld, een natuurlijk beheerd veenweidegebied ten noorden van Amsterdam, zijn een aantal voormalige vuilstorten aanwezig. Ook is de waterbodem sterk verontreinigd. TNO maakt deel uit van een consortium dat in het kader van een NOBIS-project onderzoekt of de verontreinigde baggerspecie duurzaam op de voormalige vuilstorten kan worden gebracht, waarmee de vervuiling geconcentreerd is. De rol van TNO is het monitoren van de watergangen rondom het proefdepôt. Dit gebeurt met bioassays, biologische inventarisaties (waterplanten, algen, zoöplankton) en chemische monitoring.


Schadelijke effecten van cyanobacterietoxines in het voedselweb van het IJsselmeer

Uitvoering:

Van 1996 - 2002 door AquaSense i.o.v. RIZA (opdrachtgevers HK-WONS en RDIJ)

Beschrijving:

Ruimtelijke en temporele dynamiek van cyanobacterie toxines (microcystines) in het IJsselmeer. Doorgifte van microcystines in het voedselweb (via zoöplankton en driehoeksmosselen aan vis en vogels); vaststellen van potentieel schadelijke effecten (gedrag, groei voortplanting, sterfte) op zoöplankton, mosselen, vis en watervogels.

Rapport/artikel:

Ecologische effecten van cyanobacterietoxines. RIZA Nota 96.079.