Oeverinrichting

Maatregel: oeverinrichting

Algemeen

Geleidelijke overgangen in de oeverzone tussen land en water zijn van groot belang voor het functioneren van meren en plassen.

Door oeverafslag, eutrofiëring en gebruik van oevers voor andere doeleinden zijn veel natuurlijke oevers in het verleden verloren gegaan en herstel is vaak moeilijk te bewerkstelligen. Inmiddels zijn talrijke projecten uitgevoerd met als doel natuurlijke of natuurvriendelijke oevergebieden te creëren. Zulke projecten kunnen in omvang variëren van korte stukjes plasberm langs een kanaal, tot de aanleg van uitgestrekte vooroevers langs grote meren. Veel ervaringen met oeverherstel zijn gebundeld in het Handboek Natuurvriendelijke Oevers.

Doel van de maatregel

· Ontwikkeling van een meer geleidelijke overgang van water en land,
· ontwikkeling van oevervegetatie t.b.v. meer snoek.

Meren waar de maatregel is toegepast (ga voor een uitgebreide beschrijving naar Onderzoek meren en plassen)

Maatregelen

meer

jaar

maatregel

ander soort maat-
regel

resultaat

Binnenschelde

vanaf 1996
vanaf 1997

overwinteringsgebied voor snoek,
paai- en opgroeigebied voor snoek

ja

Drontermeer

1994-1995

AbbertII: aanleg van 110 opgespoten eilandjes

ja

Duinigermeer

1995

paai- en opgroeigebied voor snoek

ja

Ketelmeer

1999 
2000-2010

aanleg slibdepot en toekomstig natuurgebied IJsseloog,
aanleg IJsseldelta

ja

Tusken Sleatten

1991

paaigebied voor snoek

ja

Veluwemeer

1989-1990

luwte dammen en ondiepten bij Polsmaten

ja

Volkerak-Zoommeer

1990-1991
1990-heden
2000-2001

aanleg paaiplaatsen snoek,
44 eilandjes aangelegd,
vooroeververdedigingen aangelegd,
proef met rietaanplant

ja

Waay

1996-1997

verflauwing van een deel van de oever,
aanplant rietstekken

ja

Wolderwijd

1992
2000-2002

luwte dammen bij Horst,
aanleg Delta-Schuitenbeek

ja

IJsselmeer

1989-heden

oeverinrichting,
vergroten van oppervlak met ondiep water,
vergroten van aantal locaties met geleidelijke land-water overgangen

nee

Wielen in de Hoevensche Beemden

2000

aanleg paai- opgroei- en overwinteringsgebied voor snoek

ja

IJzeren Man

1990

1996

morfologie van de plas veranderd: een deel verdiept en drie golfbrekende eilandjes aangelegd,
inrichting oevers

ja

Lessen en kosten van de maatregel

-

Experts

RWS-IJsselmeergebied
Witteveen en Bos

Onderzoek/referenties

Lauwaars, S.G. & M.Platteeuw. 1999. Een Groene Riem onder het Natte Hart. Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied. RIZA rapport nr.: 99.030.