NEN-EN 1825-1 en -2; achtergrond berekening en onderhoud

Sinds 1 september 2006 moeten alle op de Europese markt verkochte vetafscheiders:

 • voldoen aan NEN-EN 1825-1 en -2
 • een CE-markering hebben. Dit om een goede werking van vetafscheiders te garanderen. Vanaf 1990 heeft men in Nederland gewerkt aan het ontwikkelen en vaststellen van normen waaraan vetafscheiders moeten voldoen. De naam van de nationale norm voor vetafscheiders en slibvangputten: NEN 7087

De ontwikkelde norm heeft betrekking op onder meer:

 • het ontwerp (waaronder de dimensionering)
 • het onderhoud van de afscheiders

Het verschil tussen NEN-EN 1825-1 en -2 en NEN 7087 zit in de berekeningsmethode van de benodigde inhoud van de vetafscheider. Aan de -EN kan men zien dat het oorspronkelijk een (Engelstalige) EN-norm betrof. De NEN-EN 1825-1 en -2 heeft wel een Nederlands voorwoord.

Deze nationale normen heeft men in 2006 vervangen door de nu geldende Europese norm NEN-EN 1825-1 en -2.

Vet in afvalwater kan men ook met andere methoden behandelen. Waaronder biologische behandeling (bacteriën of enzymen), en methoden waarvoor externe energie nodig is. Deze methoden vallen niet onder de NEN-EN 1825-1 en -2. Vetafscheiders voor huishoudelijk gebruik vallen ook niet onder deze norm (op voorwaarde dat deze een NS van < 1 hebben). Deze installaties hebben geen CE-markering en mag men niet over al gebruiken. Bij enkele bedrijfsgroepen mag men alleen vetafscheiders plaatsen volgens de NEN-EN 1825-1 en -2. Dat is in de horeca, slachterijen, voedingsmiddelenindustrie en bij het inwendig reinigen van transportmiddelen voor onverpakt vlees.

CE-markering

Als de vetafscheider valt onder de werking van de NEN-EN 1825-1 moet deze voorzien zijn van CE-markering en vergezeld gaan van een prestatieverklaring. Verdere uitleg over testmethoden, prestaties en de CE-markering staat in de bijlage van de NEN-EN 1825-1.

Zonder CE-markering mag een leverancier een product niet verkopen. De verplichtingen over CE-markering staan in de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EEG). Op het contactpunt bouwproducten en bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u meer informatie vinden over de Europese Verordening Bouwproducten.

Bij de CE-markering hoort ook een prestatieverklaring. Deze legt uit wat het product doet en wat de eigenschappen zijn van het product. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de volledigheid en juistheid van deze informatie. Ook controleert de ILT of de CE-markering op bouwproducten zit. Ook een ander bevoegd gezag dan de ILT kan aan een leverancier of fabrikant vragen om gegevens over de CE-markering. Dat mag op basis van artikel 11, lid 8 van de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EEG).

Een ander bevoegd gezag dan de ILT mag dus ook informatie opvragen bij de leverancier of fabrikant wanneer dit nodig is. Wanneer blijkt dat een bouwproduct niet voldoet aan de CE-markering of prestatieverklaring, kan men dit melden bij de ILT.

Het blijft de verantwoordelijkheid van een initiatiefnemer om een product op de juiste manier te gebruiken. Vanuit het Activiteitenbesluit kan een toezichthouder alleen handhaven op het gebruik van een bouwproduct door een initiatiefnemer. Alleen de ILT neemt maatregelen tegen de leverancier of fabrikant van een bouwproduct als het product niet voldoet aan de CE-markering.

Bepalen van de benodigde inhoud

Voor de benodigde inhoud van de vetscheider staan in Annex A van NEN-EN 1825-2 vier mogelijke methoden genoemd:

 1. meting van het debiet
 2. berekening gebaseerd op aanwezige keukenapparatuur
 3. berekening gebaseerd op de soort keuken of soort vleesverwerking
 4. een op maat berekende inhoud van de vetscheider. Deze berekening moet het bevoegde gezag wel accepteren
Bepalen NOMINALE AFMETING (NS)
Nominale Size: Vaststellen door:
kleiner dan 2 meting van het debiet
groter of gelijk aan 2 berekening of meting van het debiet

Voor de berekeningen onder 2 en 3 vindt u op onze site een rekenhulp. De toepassing van de berekening gebaseerd op aanwezige keukenapparatuur heeft de voorkeur. Bij het toepassen van de berekeningsmethode moet het bevoegd gezag rekening houden met de werkelijkheid bij de lozing.

Het bepalen van de benodigde inhoud van afscheiders kan ook door meting van het debiet. Dit staat beschreven in de NEN-EN 1825-1 paragraaf 8.5.1. Voor afscheiders met een nominale afmeting (NS) kleiner dan 2 is dit de enige methode. Afscheiders met een nominale afmeting kleiner dan 1 zijn toegestaan.

Onderhoud

In NEN-EN 1825-1 en 2 staat dat de afscheider minstens één keer per maand moet worden:

 • geïnspecteerd
 • geleegd en
 • schoongemaakt

Verder staat in de NEN dat de:

 • slibopvangruimte voor maximaal 50% gevuld is
 • vetopslagruimte (tussen de schotten) voor maximaal 80% gevuld is

De 80% vulling van de vetopslag komt in het algemeen overeen met een vetlaagdikte van ca. 16 cm.

Bij handhaving van vetafscheiders meet het bevoegd gezag de dikte van de vetlaag. Ook bekijkt men ter controle het logboek. Hierdoor krijgt men inzicht in de onderhoudsfrequentie van de afscheider.