Lozen van afvalwater bij activiteiten algemeen


Lozen van afvalwater bij activiteiten algemeen

Verreweg de meeste directe en indirecte lozingen zijn algemeen geregeld. Alleen voor meest risicovolle lozingen is vooraf toestemming van het bevoegd gezag nodig. Bij dezelfde soort lozingen op het riool, de bodem, hemelwaterriool en oppervlakte water geldt dezelfde systematiek. En gelden dezelfde lozingsregels.