Afvalwater bij het telen van gewassen

Het telen van gewassen kan op verschillende manieren. Het telen kan Akkerbouwplaatsvinden in een kas, in de openlucht of in een gebouw.

  • Een kas is een constructie van hout of metaal, bedekt met glas of kunststof voor het telen van gewassen. Een cabriokas, een kas waarvan het kasdek open kan, wordt als kas aangemerkt.
  • Het telen of kweken van gewassen in rolkassen, tijdelijke tunnels, teeltondersteunende voorzieningen of schermhallen wordt niet gezien als telen in een kas, maar als telen in de open lucht. Door artikel  1 in combinatie met artikel 1.4a en 1.4b van het Activiteitenbesluit vallen deze activiteiten ook onder de regels van het activiteitenbesluit.
  • Het telen of kweken van gewassen in schuurkassen valt onder het telen van gewassen in een gebouw.

Bij het telen of kweken van gewassen kan sprake zijn van substraatteelt en grondgebonden teelt.

  • Substraatteelt is het telen van gewassen los van de volle grond in substraat (in potten en containers en andere substraathouders). De gewassen wortelen in substraat, zoals steenwol, kokosvezel of kleikorrels.
  • Grondgebonden teelt wil zeggen dat de gewassen wortelen in de volle grond. Teelt in potten valt onder substraatteelt.

Telen of kweken van gewassen in een kas

glastuinbouw1

Nederland telt enkele duizenden glastuinbouwbedrijven met een gezamenlijke omvang van 10.000 hectare. Op de meeste bedrijven en het grootste deel van het areaal bedrijft men sierteelt (bloemen en potplanten). De groenteteelt vindt plaats op een kleiner aantal bedrijven met een kleiner totaal areaal. De meeste sierteeltbedrijven telen de gewassen in de grond, terwijl het grootste deel van de groentegewassen op substraat groeit

Bij telen of kweken van gewassen is water gebruik en hergebruik belangrijk. Water wat niet meer gebruikt kan worden kan gewaschermingsmiddelen bevatten en moet worden gezuiverd.

Telen van gewassen in de open lucht

RCG_0003_1-1920_2

Onder de teelt van gewassen in de open lucht zijn activiteiteiten als akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt, vollegrondsbloemisterij, fruitteelt en boomteelt, teelt van gras.

Het voorkomen dan wel beperken van emissies van gewasbeschermingsmiddelen door verwaaien (drift) is een aandachtspunt.  Verder moet voorkomen worden dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen direct in de sloot worden gespoten.  Afspoeling vanaf het land naar het oppervlaktewater moet ook niet voorkomen.

Het telen of kweken van gewassen in een gebouw, anders dan in een kas

Bij het kweken van gewassen in een gebouw bestaan andere eisen voor het lozen van afvalwater dat daar ontstaat.  In een gebouw worden vaak teelten uitgevoerd als de witloftrekkerij, paddenstoelenteelt en teelt van kiemgroenten of het broeien van bloembollen.

De teelten kunnen ook plaatsvinden in een kas, dan gelden de voorwaarden voor teelt in een kas.

Bij deze teelten gaat met name om afvalwater dat ontstaat bij het reinigen van bakken waar in de gewassen worden geteeld en het reinigen van teelt- en oogstruimten.