Lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit treinen

Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater uit treinen gelden regels. Het doel is het lozen van ongezuiverd afvalwater van toiletten te stoppen. Het gaat om lozingen op de bodem of in het oppervlaktewater. Dit betekent dat afvalwater ofwel moet worden opgevangen en afgevoerd, ofwel worden gezuiverd.

Op deze pagina

Wat u moet weten over deze lozingsvoorschriften:

Hoe het afvalwater bij deze activiteit ontstaat

In een deel van de treinen komt huishoudelijk afvalwater vrij. Het gaat vooral om toiletwater, waswater uit de kranen en soms (bij slaaprijtuigen) ook douchewater.

Vooral het lozen van toiletwater leidt tot ongewenste situaties op de stations, maar soms ook langs de trajecten.

Vindplaats

Voorschriften voor deze activiteit staan in artikel 3.7 van Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Dit artikel geldt vanaf 1 juli 2011 (Stb. 153).

Beste beschikbare technieken (BBT)

Niet lozen is de beste beschikbare techniek (BBT). Omdat niet lozen BBT is,  mogen spoorwegvervoerders geen ongezuiverd toiletwater meer lozen. Dit geldt voor materieel dat na 1 juli 2011 in productie wordt genomen. De lozing kan voorkomen worden door opvang van het toiletwater of door het zuiveren daarvan in de trein zelf. De keuze tussen deze opties hangt af van het materieel.

 • Bij opvangen moet dit afvalwater afgegeven worden op stations of onderhoudsplaatsen.
 • Bij zuivering in de trein wordt het gezuiverde afvalwater geloosd en blijft een slibfractie over die uiteindelijk ook moet worden afgevoerd. De frequentie van afvoer is veel lager dan bij opvang van al het toiletwater.

Artikel 3.7 van het Blbi maakt gebruik van beide systemen mogelijk. Er is door de wetgever geen noodzaak gezien om eisen aan het gezuiverde afvalwater te stellen.

Verboden en voorwaarden

Het lozen op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam van huishoudelijk afvalwater, met uitzondering van ongezuiverd toiletwater, vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet is toegestaan.

Het lozen van ongezuiverd toiletwater is alleen toegestaan vanuit spoorvoertuigen die:

 • op 1 juli 2011 al in productie zijn genomen voor een vervoerder die in Nederland treintrajecten exploiteert
 • in Nederland al in gebruik waren voor 1 juli 2011en in het bezit zijn van een vervoerder die in Nederland treintrajecten exploiteert, of
 • voornamelijk buiten Nederland rijden.

Geen overgangsrecht

Voor bestaande situaties is geen overgangsrecht opgenomen. De vervoerders zijn zelf een traject gestart om de lozingen aan te pakken. Deze zijn vaak gekoppeld aan renovatie van bestaand materieel.

Dit proces zal regelmatig worden bekeken voor vooruitgang. Mocht blijken dat de voortgang stagneert, dan zal de wetgever alsnog overgangsrecht opstellen.

Controleaspecten

Let bij het controleren van de regels goed op de volgende zaken:

 • Wordt gewerkt volgens BBT?
  • Gaat het om spoorvoertuigen die op 1 juli 2011 al in productie waren of rondreden in Nederland, voor een vervoerder die in Nederland treintrajecten exploiteert?
  • Gaat het om spoorvoertuigen die voornamelijk in het buitenland rijden?
 • is het daadwerkelijk fysiek of organisatorisch mogelijk om opgevangen toiletwater af te voeren via een rioolstelsel of zuivering?

Riooltekening

Bij lozing op een riool is er bij de organisatie waar wordt geloosd een riooltekening waar duidelijk op staat:

 • op welke punten welk afvalwater wordt geloosd
 • of de lozingspunten zijn aangesloten op het eigen vuilwaterriool
 • op welke lozingsroutes het eigen vuilwaterriool uitkomt