Probleemanalyse

In de probleemanalyse kunnen berekeningen worden uitgevoerd die de gebruiker helpen om voorspellingen te kunnen doen van effecten van maatregelen op aan eutrofiëring gerelateerde variabelen, en hoe veranderingen in stuurknoppen doorwerken op deze eutrofëringsvariabelen. Het gaat hierbij achtereenvolgens om:

 • De externe P-belasting
  Deze is voor een groot deel bepalend voor de te verwachten P-concentratie in het meer
 • De relatie tussen nutriënten (N en P) en de te verwachten chlorofyl-a concentratie
  De N en P concentraties leggen een maximum op aan de chlorofyl-a concentratie. Uit de N en P concentraties wordt berekend wat dit maximum is op basis van het beperkende nutriënt
 • Effecten op en invloed van de algensamenstelling
  Bij dominantie van draadvormige blauwalgen kunnen bij een zekere N- of P-concentratie hogere chlorofyl-a concentraties bereikt worden dan wanneer andere algengroepen dominant zijn
 • Het doorzicht
  Het doorzicht wordt naast troebelheid door algen ook veroorzaakt door lichtuitdoving door andere componenten. Deze laatste term kan beperkend zijn voor de verbetering van het doorzicht nadat de algenbiomassa door reductie van de nutriëntenbelasting is teruggebracht.
 • De kansen voor waterplanten
  Het doorzicht en de diepteverdeling van het meer bepalen samen wat de mogelijke bedekking van submergente waterplanten is. In deze analyse wordt deze maximaal mogelijke bedekking berekend. In werkelijkheid zal de bedekking echter veelal lager zijn. Dit kan veroorzaakt worden door het ontbreken van een voldoende grote zaadbank (dit geldt met name wanneer het doorzicht na een troebele periode verbeterd is, maar de ontwikkeling van waterplanten achterblijft, of door schade door wind. De berekeningen geven een indicatie van de oorzaak indien de ontwikkeling van waterplanten achterblijft.

Op basis van deze analyse worden vervolgens suggesties gedaan welke stuurknoppen van belang zijn (interpretatie) voor het herstel en verbetering van het ecosysteem van het meer, en daaraan gekoppeld wat kansrijke maatregelen kunnen zijn.